Přeskočit na obsah

Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v Jihočeském kraji

Cílem programu je řešení problémů s odkanalizováním v obcích do 2 000 obyvatel a čištěním odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel (EO), protože způsob čištění těchto vod významnou měrou ovlivňuje kvalitu podzemních i povrchových vod, a tím i kvalitu krajiny a přírodního prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 1. 2022 od 00 hodin do 14. 1. 2022 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce do 2 000 obyvatel.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Obce s místní částí do 500 obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1
  V rámci tohoto opatření se jedná o podporu výstavby a obnovy splaškové kanalizace ve stávající zástavbě obcí do 2 000 obyvatel. Pokud je již kanalizace vybudována jako jednotná, může být předmětem dotace výstavba nebo obnova i jednotné kanalizace.
  Podmínkou je, aby obec měla zajištěno přiměřené čištění odpadních vod a kanalizace byla kanalizací sloužící veřejné potřebě ve smyslu § 1 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Opatření č. 2
  V rámci tohoto opatření se jedná o podporu výstavby a obnovy vodovodů, souvisejících objektů a úpraven vod ve stávající zástavbě obcí do 2 000 obyvatel.
  Podmínkou je, aby náklady obce zjevně nepřesahovaly obvyklou míru na jednoho zásobovaného obyvatele (tj. trvale bydlícího obyvatele), kritérium – hranice 90 000 Kč s DPH.
  V případě, že má obec problémy s nevyhovující kvalitou pitné vody, doloží rozhodnutí příslušné Krajské hygienické stanice (KHS).
 • Opatření č. 3
  V rámci tohoto opatření se jedná o podporu výstavby a intenzifikaci čistíren odpadních vod (ČOV) do 500 EO. Toto opatření je pouze investičního charakteru.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace na program je40 mil. Kč.
  • Maximální výše grantu v programu Kanalizace je 3 mil. Kč.
  • Maximální výše grantu v programu Vodovody, související objekty a úpravny vody je  3 mil. Kč.
  • Maximální výše grantu v programu  ČOV je 3 mil. Kč.
 • Minimální požadovaná spoluúčast je 30 % obce a DSO do 2000 obyv. 50 % místní části do 500 obyv.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru