Přeskočit na obsah

Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví — Olomoucký kraj

Dotace na  podporu zlepšování zdravotního stavu obyvatel Olomouckého kraje realizací významných aktivit v oblasti zdravotnictví, dále podpora zlepšování zdravotního stavu dětí se zdravotním či kombinovaným postižením včetně neurologického, podpora významných akcí/projektů zaměřených na udržování a zvyšování odborných kompetencí zdravotnických pracovníků a podpora dárcovství krve v Olomouckém kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 19. 1. do  29. 1. 2024, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být pouze fyzická osoba podnikající a/nebo právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je poskytování služeb souvisejících s ochranou a podporou zdraví včetně podpory specifických skupin obyvatelstva a jejich rodin a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora zlepšování zdravotního stavu obyvatel Olomouckého kraje realizací významných aktivit
  v oblasti zdravotnictví, dále podpora zlepšování zdravotního stavu dětí se zdravotním či kombinovaným postižením včetně neurologického, a podpora významných kongresů a konferencí v oblasti zdravotnictví.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 35 001 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci/činnost činí 300 000 Kč s výjimkou kongresů a konferencí, kde maximální výše dotace činí 150 000 Kč.
 • Míra podpory činí 50 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem v dotačním titulu nemůže být: 
  • a) příspěvková organizace zřízená v souladu s ustanovením § 27 a násl. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
  • b) stát nebo jím zřizované příspěvkové organizace/právnické osoby a subjekty s majetkovou účastí státu,
  • c) obec,
  • d) dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích,
  • e) fyzická osoba nepodnikající.
 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost na akci/činnost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru