Přeskočit na obsah

Podpora zdravotnických služeb v Kambodži

Dotace na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce předložených nestátními neziskovými organizacemi a dalšími oprávněnými subjekty pro rok 2015. Dotační titul „Podpora zdravotnických služeb v Kambodži“ je zaměřen na podporu projektů v sektoru zdravotnictví se zvláštním důrazem na zvyšování dostupnosti a kvality zdravotní péče ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Od 7.11.2014 do 12.12.2014 14:00 hod. 

Příjemci podpory:

 • Spolkům, zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb.
 • Ústavům, zřízen podle zákona č. 89/2012 Sb.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Účelové zařízení registrovaných církví a náboženské společnosti.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.
 • Územně samosprávné celky

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul „Podpora zdravotnických služeb v Kambodži“ je zaměřen na podporu projektů v sektoru zdravotnictví se zvláštním důrazem na zvyšování dostupnosti a kvality zdravotní péče ve venkovských oblastech. Předkladatelé budou zpracovávat své náměty s ohledem na aktuální potřeby Kambodži a s ohledem na již realizované projekty ostatních donorů – zohledněny budou zejména strategické dokumenty kambodžské vlády Health Strategic Plan 2008–2015 (HSP2) a National Strategic Development Plan (NSDP) 2014–2018. Předkladatelé budou zvláštní pozornost věnovat faktorům udržitelnosti výstupů navrhovaných projektů ve střednědobém horizontu.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu na období let 2015 – 2017, činí 6 000 000,- Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně: 2015: 2 000 000,- Kč, 2016: 2 000 000,- Kč, 2017: 2 000 000,- Kč.
 • Pro tento konkrétní dotační titul poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu (ČRA požaduje 5% spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkové částky.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru