Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji

irrigation-1210072__340
Share Button

Účelem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí do 22. 4. 2021, 23:59:59.

Příjemce podpory:

 • Subjekty bez ohledu na jejich právní formu vykazující ekonomickou činnost v oblasti prvovýroby zemědělských produktů na území Plzeňského kraje.
 • Zároveň žadatel musí splňovat následující kritéria:
  • Odpovídá definici mikropodniku.
  • Obhospodařuje maximálně 200 ha zemědělské půdy evidované v LPIS.
  • Žadatel neobdržel investiční dotaci z jiného veřejného zdroje, zejména z PRV 2014-2020, na výdaje vázané ke stejnému předmětu dotace.

Typy podporovaných projektů:

 • Investice musí sledovat alespoň jeden z těchto cílů:
  • a) zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalším rozvinutím produkce,
  • b) zlepšení přírodního prostředí, hygienických podmínek nebo norem dobrých životních podmínek zvířat, pokud dotyčná investice jde nad rámec platných norem Unie,
  • c) zřízení nebo zlepšení infrastruktury související s rozvojem, přizpůsobením a modernizací zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě, pozemkových úprav a meliorací, dodávek a úspor energie a vody,
  • d) dosažení agroenvironmentálních a klimatických cílů, včetně ochrany stavu biologické rozmanitosti druhů a přírodních stanovišť, jakož i zvýšení společenské hodnoty oblasti sítě Natura 2000 nebo jiných systémů vysoké přírodní hodnoty, jež jsou vymezeny v národních nebo regionálních programech rozvoje venkova členských států, pokud se jedná o neproduktivní investice,
  • e) obnovení potenciálu produkce poškozeného přírodními pohromami, nepříznivými klimatickými jevy, které mohou být přirovnány k přírodní pohromě, chorobami zvířat a škůdci rostlin a prevence škod způsobených těmito událostmi.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků určených pro tento dotační program činí 2 000 000 Kč pro rok 2021.
 • Až do výše 50 % uznatelných nákladů. Minimální výše dotace je 55 000 Kč a maximální výše dotace 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Celou výši poskytnuté dotace z Dotačního programu Podpora zemědělské činnosti 2021 je nutné proinvestovat do 29. 10. 2021.

Doplňující informace:

 • Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>