Přeskočit na obsah

Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji

Účelem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí od 22. 3. 2024 do 12. 4. 2024.

Příjemce podpory:

 • Subjekty bez ohledu na jejich právní formu vykazující ekonomickou činnost v oblasti prvovýroby zemědělských produktů na území Plzeňského kraje.
 • Zároveň žadatel musí splňovat následující kritéria: 
  • Odpovídá definici mikropodniku.
  • Obhospodařuje maximálně 200 ha zemědělské půdy evidované v LPIS.
  • Žadatel nečerpal investiční dotaci na výdaje vázané ke stejnému účelu dotace, z jiného veřejného zdroje.

Typy podporovaných projektů:

 • A —  INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ PRO PRVOVÝROBU: 
  • Nákup, výstavba, rekonstrukce (technické zhodnocení) a oprava nemovitostí sloužících pro zemědělskou prvovýrobu. Náklady na nákup pozemku jsou způsobilé pouze do výše nepřesahující 10 % celkových způsobilých nákladů schválené dotace.
 • B —  INVESTICE DO TECHNOLOGIÍ PRO ZHODNOCENÍ PRVOVÝROBY: 
  • Nákup a instalace nové technologie spojené s nemovitostmi, sloužící pro zhodnocení vlastní produkce prvovýroby dále určené k přímému prodeji.
 • Investice musí sledovat alespoň jeden z těchto cílů: 
  • a) zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalším rozvinutím produkce,
  • b) zlepšení přírodního prostředí, hygienických podmínek nebo norem dobrých životních podmínek zvířat, pokud dotyčná investice jde nad rámec platných norem Unie,
  • c) zřízení nebo zlepšení infrastruktury související s rozvojem, přizpůsobením a modernizací zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě, pozemkových úprav a meliorací, dodávek a úspor energie a vody,
  • d) obnovení potenciálu produkce poškozeného přírodními pohromami, nepříznivými klimatickými jevy, které mohou být přirovnány k přírodní pohromě, nákazami zvířat a škůdci rostlin, chráněnými druhy zvířat a prevence škod způsobených těmito událostmi a faktory; pokud mohou být škody spojeny se změnou klimatu, příjemci případně zahrnou do obnovy adaptační opatření na změnu klimatu,
  • e) přispění ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, mimo jiné snižováním emisí skleníkových plynů a podporou ukládání uhlíku, a dále podpora udržitelné energetiky a energetické účinnosti,
  • f) přispění k udržitelnému oběhovému biohospodářství a podpora udržitelného rozvoje a účinného hospodaření s přírodními zdroji, jako je voda, půda a ovzduší, a to i snižováním závislosti na chemických látkách,
  • g) přispění k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, posílení ekosystémových služeb a zachování stanovišť a krajin.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků určených pro tento dotační program činí 6 000 000 Kč pro rok 2024.
 • Výše dotace: do 60 % uznatelných nákladů, celkem maximálně 200 000 Kč.
 • Minimální výše dotace: 55 000 Kč.
 • Výše dotace platí pro každý dotační titul samostatně.

Specifika a omezení:

 • Celou výši poskytnuté dotace z Dotačního programu Podpora zemědělské činnosti 2024 je nutné proinvestovat do 31. 10. 2024.

Doplňující informace:

 • Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru