Přeskočit na obsah

Podpora zmírnění následků sucha v lesích ve Zlínském kraji

Dotace na podporu provádění lesnických činností s vyšším kladným dopadem na plnění mimoprodukčních funkcí lesů, zvýšení biodiverzity lesních porostů, opatření zvyšujících odolnost lesních porostů. Zadržení vody v krajině a zamezení rychlého odtoku vody z území budováním příčných přehrážek v nových nebo již existujících odvodňovacích objektech, údolích a cestách.

Příjem žádostí:

 • Žádost musí být podána od 22. 01. 2024 do 16. 02. 2024.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci lesa nebo osoby, na které se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1: Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest a pozemků určených k plnění funkcí lesů (PUPFL).
  • Rekonstrukce a doplnění objektů podélného a příčného odvodnění cesty: drenáže, trativody, propustky, pramenné jímky, vsakovací objekty, protipožární nádržky.
  • Zřízení ostatních částí stavby nutných pro zajištění stability tělesa cesty: rigoly, drenáže, záhozy, rovnaniny, opěrné a zárubní zdi, úpravy zářezových i násypových svahů včetně jejich protierozní ochrany.
  • Stavební a technická opatření k zachování nebo zlepšení kvality vody v povodí vodárenských nádrží.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 5 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 500 000 Kč.
 • Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu; pokud je žadatelem obec nad 5 000 obyvatel 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v každém Opatření předložit maximálně 1 žádost.
 • Žadatelem nesmí být organizační složka státu, zařízení státu, které má obdobné postavení jako organizační složka státu, příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu a státní podnik.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru