Přeskočit na obsah

Poskytování dotací v rámci dotačního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014 — 2018

Ministerstvo zemědělství, vydalo na základě zákona o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin na období 2014–2018. Z programu lze získat prostředky na podporu genových základen, podporu uznaných zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu, podporu rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu podporu semenných sadů a směsí klonů, podporu činnosti Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin, podporu činnosti Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin. V rámci jednotlivých oblastí mohou být žadateli fyzické a právnické osoby či Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Příjem žádostí:

 • Žádosti pro bod 1. — 4. budou přijímány do 30. září 2015.
 • Žádosti pro bod 5. budou přijímány do 15. listopadu 2014.
 • Žádosti pro bod 6. budou přijímány do 15. května 2015.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem pro bod 1. — 4. je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem, nájemcem nebo pachtýřem pozemku, na kterém se nachází genetický zdroj lesních dřevin zařazený do Národního programu.
 • Oprávněným žadatelem pro body 5. a 6. je Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Podpora genových základen — Podpora existence a obhospodařování genových základen lesních dřevin pro žadatele, kteří jsou účastníky Národního programu.
 • 2. Podpora uznaných zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu — Podpora porostů fenotypové třídy A s výjimkou smrku ztepilého (Picea abies Karst.), borovice lesní (Pinus sylvestris L.) a modřínu opadavého (Larix decidua Mill.), pro žadatele zařazené do Národního programu.
 • 3. Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu — Podpora existence a obhospodařování rodičů rodiny, ortetů a klonů, tedy jedinců cenných a ohrožených regionálních populací lesních dřevin, zejména za účelem naplnění Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin, zakládání semenných sadů, směsí klonů a sbírek klonů, pro účastníky Národního programu.
 • 4. Podpora semenných sadů a směsí klonů.
  • a) Podpora zakládání semenných sadů a směsí klonů při činnostech souvisejících se zakládáním těchto objektů a jejich obhospodařováním v období před uznáním za účelem vytváření předpokladů pro využívání a reprodukci potomstev s vysokou genetickou hodnotou lesních dřevin v rámci lesního hospodářství České republiky, pro účastníky Národního programu.
  • b) Podpora obhospodařování uznaných semenných sadů a směsí klonů za účelem vytváření předpokladů pro využívání a reprodukci potomstev s vysokou genetickou hodnotou lesních dřevin v rámci lesního hospodářství České republiky, pro účastníky Národního programu.
 • 5. Podpora činnosti Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin A — Podpora zajištění funkce určené osoby související s Národním programem a činností a službami Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin provozované určenou osobou v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb. a mezinárodními dohodami a závazky s účastí ČR (Úmluva o biologické rozmanitosti, rezoluce ministerských konferencí Forest Europe, EUFORGEN, EUFGIS), zejména podpora technického a technologického vybavení pro zřízení Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin provozované Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. za účelem dlouhodobého uchovávání osiva a explantátů lesních dřevin ve specifických podmínkách. 
  • Pořízení technického zařízení na získávání oddílů osiva za účelem uchování v bance osiva a explantátů.
  • Pořízení technického vybavení na uchovávání oddílů osiva v bance osiva a explantátů ve specifických podmínkách.
  • Pořízení technického vybavení potřebného k zajištění bezpečné a dlouhodobé konzervace vybraných vegetativně množených druhů lesních dřevin v kryo podmínkách.
  • Pořízení záložních zdrojů elektrické energie.
 • 6. Podpora činnosti Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin B — Podpora zajištění plnění funkce určené osoby, koordinace činností a služeb spojených s Národním programem a činností a služeb Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin provozované Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb. a mezinárodními dohodami a závazky s účastí ČR (Úmluva o biologické rozmanitosti, rezoluce ministerských konferencí Forest Europe, EUFORGEN, EUFGIS). 
  • Naplňování Koncepce Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin podle stavu zdrojů, kvality úrod a plodivosti jednotlivých dřevin a podle stavu a výskytu populací a jedinců ohrožených druhů lesních dřevin.
  • Koordinace a zajištění sběrů semenného materiálu a explantátů lesních dřevin za účelem uložení v Národní bance osiva a explantátů lesních dřevin.
  • Zabezpečení dlouhodobého uchování genetických zdrojů druhů lesních dřevin uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 393/2013 Sb., v souladu s Koncepcí Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin.
  • Monitorování kvality dlouhodobě skladovaných vzorků osiva a explantátů lesních dřevin a realizace potřebné regenerace vzorků explantátů.
  • Výměna vzorků se zahraničím v souladu s mezinárodními standardy a závazky České republiky.
  • Poskytování informací domácím i zahraničním uživatelům spolu se zajišťováním mezinárodní spolupráce.
  • Poskytování informací veřejnosti o významu genetických zdrojů a o významu, cílech a výsledcích Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin.
  • Zajišťování úkolů vyplývajících z ochrany genetických zdrojů v mezinárodním měřítku.
  • Zajišťování standardizace postupů a parametrů při práci s genetickými zdroji lesních dřevin v souladu s přijatými mezinárodními standardy a závazky.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace pro bod 1. činí 200,- Kč/ha/rok.
 • Maximální výše dotace pro bod 2. bude stanovena v rámci Programu rozvoje venkova, (aktuální stav naleznete zde).
 • Maximální výše dotace pro bod 3. činí 1 000,- Kč/jeden uznaný rodič rodiny, ortet nebo klon/rok.
 • Maximální výše dotace pro bod 4. činí 80 % prokázaných nákladů vynaložených na dosažení účelu dotace.
 • Maximální výše dotace pro bod 5. činí 100 % prokázaných nákladů vynaložených na dosažení účelu dotace, maximálně však 10 000 000,- Kč.
 • Maximální výše dotace pro bod 6. činí 100 % prokázaných nákladů vynaložených na dosažení účelu dotace, maximálně však 7 000 000,- Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace se neposkytne, jestliže by celková výše podpory na jednu žádost byla nižší než 1 000 Kč.
 • Dotace pro bod 6 bude poskytnuta ve dvou platbách, přičemž první platba (záloha) bude poskytnuta ve výši 50 % celkové částky druhá platba (doplatek) bude poskytnuta na základě schváleného konečného vyúčtování předloženého příjemcem dotace nejpozději do 30. září příslušného roku.
 • Dotace pro body 1 až 4 budou do schválení příslušných částí Zásad Evropskou Komisí poskytovány v režimu de minimis.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s. Tomáš Jakubec, @ tomas.jakubec@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 453
Zdroj[mpress_banner banner=“7711”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru