Přeskočit na obsah

Praha 14 —  Dotační program MČ Praha 14 v oblasti Podpora pečovatelské služby

Cílem poskytování dotací z rozpočtu MČ na podporu pečovatelské služby je naplnění vize a opatření stanovených Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb městské části. Konkrétně se jedná o podporu terénních služeb umožňujících setrvání osob závislých na pomoci druhé osoby v domácím prostředí a vytvoření podmínek pro takové jejich rozšíření, aby byly pro občany dostupné z hlediska kapacity a časového rozsahu poskytování. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 7. do 22. 7. 2022 včetně.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, jež provozuje sociální službu dle § 40 zákona o sociálních službách, a:
  • poskytuje sociální služby občanům žijícím na území městské části;
  • je registrována v souladu s právním řádem ČR a splňuje všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost;
  • má oprávnění k poskytování pečovatelské služby a je uvedena v síti sociálních služeb MHMP nebo MPSV;
  • poskytovatelem městská část Praha 14;
  • sociální službou služba uvedená v zákoně o sociálních službách;

Typy podporovaných aktivit:

 • Příjemce dotace se zavazuje, že poskytne nebo zabezpečí služby zejména následujícím skupinám osob v nepříznivé sociální situaci:
  • a) osobám se zdravotním postižením,
  • b) mladším a starším seniorům,
  • c) rodinám, kde se narodí tři a více dětí, nebo opakovaně v rozmezí dvou let současně dvě děti,
   d) rodinám, ve kterých se trvale pečuje o dítě, které je podle rozhodnutí nebo posudku příslušného orgánu sociálního zabezpečení dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči.

Forma a výše podpory:

 • Objem peněžních prostředků poskytovaných v rámci dotačního programu je limitován celkovým objemem prostředků, který je pro tyto účely v daném roce poskytnut z rozpočtu městské části. Pro rok 2023 je plánováno vyčlenění 3 300 000 Kč.
 • Dotace se poskytuje až do výše 100 % rozpočtových provozních nákladů.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze čerpat na úhradu nákladů vzniklých od prvního dne zahájení poskytování služby do posledního dne jejího ukončení, nejdéle však na úhradu nákladů vzniklých během běžného roku, tj. od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 včetně a uhrazených do 31. 1. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru