Přeskočit na obsah

Praha 6 — Dotační program na podporu ekologických aktivit pro rok 2022

Městská část Praha 6 vyhlašuje jednoroční dotační program v oblasti ekologických aktivit pro školy, jehož cílem je vytváření podmínek pro rozvoj ekologických činností v rámci vyhlášených dotačních témat.

Příjem žádosti:

 • Žádosti budou přijímány do 03. 02. 2022.

Příjemce podpory:

 • Subjekty, které působí v oblasti ekologických aktivit na území Městské části Praha 6, včetně fyzických osob, tak i nestátní neziskové právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační program na podporu ekologických aktivit pro školy 2022.
 • Dotační program na podporu ekologických aktivit ve veřejném prostoru 2022.
 • Dotace na údržbu vzrostlých dřevin.
 • Malé ekologické projekty.

Forma a výše podpory:

 • Komise životního prostředí  navrhuje z celkové částky 1 000 tis. Kč vyčlenit částku

  • 250 tis. Kč na vyhlášení dotačního programu na podporu ekologických aktivit pro školy 2022,
  • 400 tis. Kč na vyhlášení dotačního programu na podporu ekologických aktivit ve veřejném prostoru 2022,
  • 200 tis. Kč vyčlenit na poskytnutí individuální dotace na údržbu vzrostlých dřevin a
  • 150 tis. Kč  vyčlenit na poskytnutí finančních prostředků formou daru na malé ekologické projekty.
  • Maximální výše dotace na jeden projekt bude 70 tis. Kč.

    

Specifika a omezení:

 • Návrh na přidělení finančních prostředků pro přidělení dotací bude předložen Radě a případně Zastupitelstvu MČ Praha 6 (dotace budou poskytnuty formou Veřejnoprávní smlouvy) v souladu s rozpočtem schváleným pro rok 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Praha 6 — Dotační program na podporu ekologických aktivit pro rok 2022”

 1. SVJ domu Božkova 4 Praha 6

  Dobrý den k našemu bytovému domu patří předzahrádka (ta je v majetku sVJ), když bychom chtěli využít dotaci z programu dešťovka co to obnáší? musíme mít hotový projekt na umístění nádrží na dešťovou vodu v předzahrádce nebo co je k tomu potřeba? Na shromáždění o možnosti využití dotace mluvil jeden vlastník tak se chci za výbor svj informovat- vodu bychom využívali pro zalévání okrasných květin a dřevin v předzahrádce.děkuji s pozdravem Woitschová za Výbor SVJ Božkova 4

  1. Dobrý den,
   Žádost o udělení dotace se podává prostřednictvím portálu „Elektronické dotace“ na jednotném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách MČ Praha 6 na adrese — http://www.praha6.cz/granty/. Nedílnou součástí žádosti je podrobný popis a položkový rozpočet projektu a dále údaje o dosavadní činnosti žadatele. 

   Náležitostmi projektu předkládaného žadatelem musí být:
   a) popis projektu;
   b) cílová skupina;
   c) cíle projektu;
   d) způsob realizace projektu;
   e) harmonogram projektu;
   f) materiální a personální zajištění projektu;
   g) způsob vlastního hodnocení projektu a jeho dokumentace;
   h) předchozí zkušenosti s realizací projektu;
   i) předchozí spolupráce s Městskou částí Praha 6 včetně výše příspěvku v minulých třech letech;
   j) Výše celkově poskytnutých dotací z veřejných prostředků za poslední tři roky z jiných zdrojů;
   k) rámcový a položkový rozpočet členěný na výdaje a příjmy, pořizovací a provozní náklady, investiční a neinvestiční prostředky, s uvedením dalších způsobů financování. Poznámka: proplácení přímých osobních nákladů (tzn. dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, smlouva o dílo) bude omezeno na maximálně 10 % z celkově poskytnutých dotačních prostředků;
   l) význam projektu pro MČ Praha 6.

   Přílohy projektu předkládané žadatelem
   Právnické osoby a fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost:
   a) doklad o registraci nebo evidenci organizace příslušným státním orgánem;
   b) doklad o přidělení Identifikačního čísla, pokud není součástí dokladu o registraci;
   c) pověření osoby oprávněné jednat za žadatele;
   d) doklad o zřízení bankovního účtu u finančního ústavu.

   Ověřené kopie dle bodu a) b) budou žadatelem dodány v případě přidělení finančních prostředků.

   Přílohy nejsou požadovány od příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 6 nebo hlavní město Praha a od ostatních fyzických osob.

   Žádost musí být podepsána. Tuto náležitost žadatel splní buď prostřednictvím elektronického podpisu, datové schránky, nebo naskenováním vytištěné papírové žádosti s vlastnoručním podpisem.
   S pozdravem, LT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru