Přeskočit na obsah

Praha 6 — Dotační program na podporu ekologických aktivit

Městská část Praha 6 vyhlašuje jednoroční dotační program v oblasti hospodaření s vodou (děšťovka, šedá voda, zadržování vody v krajině).

Příjem žádosti:

 • Žádosti budou přijímány do 16. 03. 2023.

Příjemce podpory:

 • Subjekty, které působí v oblasti ekologických aktivit na území Městské části Praha 6, včetně fyzických osob, tak i nestátní neziskové právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Priorita městské části Praha 6 hospodaření s vodou (děšťovka, šedá voda, zadržování vody v krajině)
 • 2. Příspěvek na vylepšení a úpravy veřejných prostranství, veřejně přístupné zeleně, příspěvek na úklid, rekonstrukce a výsadba sadů a stromořadí, vysazování veřejné zeleně a následná péče o ni (záhony, skalky apod.)
 • 3. Podpora užití hospodářských zvířat a blanokřídlých opylovačů k údržbě luk, podpora péče o hendikepované živočichy, Podpora záchranných stanic, útulků a jim podobným zařízením, Podpora péče o volně žijící živočichy.
 • 4. Komunitní projekty (komunitní zahrady, revitalizace vnitrobloků, drobné herní prvky či lavičky (10% z přidělené částky), které budou instalovány na vlastních pozemcích za předpokladu zajištění atestu bezpečnosti; v případě SVJ nebo bytového družstva je nutné doložit souhlas usnášeníschopné schůze SVJ nebo bytového družstva s realizací projektu.)
 • 5. Volné téma např. Přírodovědné procházky, zapojení veřejnosti do ochrany životního prostředí, Komplexní vzdělávací projekty pro veřejnost.

Forma a výše podpory:

 • Na témata 1. – 5. se předpokládá rozdělení částky 600 tis. Kč, maximální výše dotace na jeden projekt bude 50 tis. Kč s povinnou spoluúčastí ve výši 15 % z celkové ceny projektu. 

Specifika a omezení:

 • Finanční příspěvek příjemce vyčerpá do 31. 12. 2023 na realizaci schváleného projektu. V případě nevyčerpání příspěvku, musí být příslušné prostředky vráceny poskytovateli, a to do data a způsobem uvedeným ve smlouvě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Praha 6 — Dotační program na podporu ekologických aktivit”

 1. SVJ domu Božkova 4 Praha 6
  SVJ domu Božkova 4 Praha 6

  Dobrý den k našemu bytovému domu patří předzahrádka (ta je v majetku sVJ), když bychom chtěli využít dotaci z programu dešťovka co to obnáší? musíme mít hotový projekt na umístění nádrží na dešťovou vodu v předzahrádce nebo co je k tomu potřeba? Na shromáždění o možnosti využití dotace mluvil jeden vlastník tak se chci za výbor svj informovat- vodu bychom využívali pro zalévání okrasných květin a dřevin v předzahrádce.děkuji s pozdravem Woitschová za Výbor SVJ Božkova 4

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   Žádost o udělení dotace se podává prostřednictvím portálu „Elektronické dotace“ na jednotném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách MČ Praha 6 na adrese — http://www.praha6.cz/granty/. Nedílnou součástí žádosti je podrobný popis a položkový rozpočet projektu a dále údaje o dosavadní činnosti žadatele. 

   Náležitostmi projektu předkládaného žadatelem musí být:
   a) popis projektu;
   b) cílová skupina;
   c) cíle projektu;
   d) způsob realizace projektu;
   e) harmonogram projektu;
   f) materiální a personální zajištění projektu;
   g) způsob vlastního hodnocení projektu a jeho dokumentace;
   h) předchozí zkušenosti s realizací projektu;
   i) předchozí spolupráce s Městskou částí Praha 6 včetně výše příspěvku v minulých třech letech;
   j) Výše celkově poskytnutých dotací z veřejných prostředků za poslední tři roky z jiných zdrojů;
   k) rámcový a položkový rozpočet členěný na výdaje a příjmy, pořizovací a provozní náklady, investiční a neinvestiční prostředky, s uvedením dalších způsobů financování. Poznámka: proplácení přímých osobních nákladů (tzn. dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, smlouva o dílo) bude omezeno na maximálně 10 % z celkově poskytnutých dotačních prostředků;
   l) význam projektu pro MČ Praha 6.

   Přílohy projektu předkládané žadatelem
   Právnické osoby a fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost:
   a) doklad o registraci nebo evidenci organizace příslušným státním orgánem;
   b) doklad o přidělení Identifikačního čísla, pokud není součástí dokladu o registraci;
   c) pověření osoby oprávněné jednat za žadatele;
   d) doklad o zřízení bankovního účtu u finančního ústavu.

   Ověřené kopie dle bodu a) b) budou žadatelem dodány v případě přidělení finančních prostředků.

   Přílohy nejsou požadovány od příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 6 nebo hlavní město Praha a od ostatních fyzických osob.

   Žádost musí být podepsána. Tuto náležitost žadatel splní buď prostřednictvím elektronického podpisu, datové schránky, nebo naskenováním vytištěné papírové žádosti s vlastnoručním podpisem.
   S pozdravem, LT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru