Přeskočit na obsah

Praha 7 — Programové dotace

Dotace na kulturní, sportovní, vzdělávací, bezpečnostní, zdravotně sociální a jinou obecně prospěšnou činnost mohou čerpat fyzické i právnické osoby.

Příjem žádosti:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 6. 11. 2023 do 10. 11. 2023 do 23:59 h.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, starší 18 let, bezúhonná a způsobilá k právním úkonům, mající trvalé bydliště na území městské části Praha 7.
 • Fyzická osoba podnikající.
 • Právnická osoba.

Typy podporovaných projektů:

 • Program v oblasti bezpečnosti a protidrogové prevence: 
  • 1. Protidrogová prevence.
  • 2. Prevence kriminality (včetně problematiky extremismu).
 • Program v oblasti kultury: 
  • 1. Kultura v Praze 7.
 • Program v oblasti sociální a zdravotní: 
  • 1. Podpora pro sociálně a zdravotně znevýhodněné občany Prahy 7.
  • 2. Zdravotně-preventivní programy.
  • 3. Podpora provozu zařízení zdravotnických a sociálních služeb pro občany Prahy 7.
  • 4. Podpora terénní práce a služeb.
  • 5. Podpora programů pro rizikovou a sociálně znevýhodněnou mládež ve věku 13–26 let.
  • 6. Podpora pečujících osob.
  • 7. Ochrana seniorů a mezigenerační dialog.
  • 8. Integrace cizinců a národnostních menšin.
 • Program v oblasti sportu. 
  • 1. Podpora sportu v Praze 7.
 • Program v oblasti školství: 
  • 1. Rozvoj jazykového vzdělávání žáků a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem.
  • 2. Podpora rozvoje a aktivit mateřských center a rodičovských spolků při MŠ a ZŠ Prahy 7.
  • 3. Podpora doučování a aktivit pro podporu žáků ohrožených školním neúspěchem.
  • 4. Podpora mezigenerační spolupráce a aktivit propojujících seniory a děti z MŠ, ZŠ a SŠ.
  • 5. Projekty prevence a zdravotní osvěty na školách/školkách.
  • 6. Prevence šikany a kyberšikany v MŠ, ZŠ a SŠ.
  • 7. Podpora rozvoje digitální a mediální gramotnosti pro žáky a učitele.
  • 8. Podpora integrace dětí včetně rodin z odlišného kulturního prostředí.
  • 9. Podpora rozvoje občanské společnosti a výuky moderních dějin.
 • Program v oblasti životního prostředí: 
  • 1. Založení, zpřístupnění a údržba zeleně.
   2. Vedení k ekologické odpovědnosti.
   3. Komunitní zahradničení ve městě
   4. Hospodaření s dešťovou vodou.
 • Program v oblasti rozvoje a péče o veřejný prostor: 
  • 1. Podpora komunitního života ve vnitroblocích (úpravy prostoru).
   2. Kultivace venkovních prostranství zpříjemňující jeho užívání.
   3. Rozšiřování nezpevněných a voděpropustných ploch/povrchů.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu MČ Praha 7 v rámci programového dotačního řízení k rozdělení v roce 2024 činí celkem 5 975 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě může činit 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nelze podat více žádostí na jednu akci v různých dotačních oblastech.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru