Přeskočit na obsah

Pražský voucher na inovační projekty

Dotace na podporu vzniku a rozvoje mezisektorové spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací. Záměrem podpory je tedy nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat od 24. 7. do 17. 9. 2020.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky.
 • Příjemcem podpory mohou být subjekty mající tyto právní formy: 
  • veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstvo, evropská družstevní společnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří;
 • vývoj softwaru, hardwaru;
 • návrh nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, nových typů zařízení, výrobků, materiálů a metod;
 • optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů, materiálu s cílem výrazného zvýšení efektivity nebo snížení nákladů firmy;
 • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, pokud jsou uvedené činnosti součástí projektu vývoje nebo zavádění nového produktu (výrobku, služby nebo procesu).
 • Doplňkové aktivity: konzultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví, spolupráce s doktorandy, certifikace, režijní náklady Poskytovatele znalostí. Tyto aktivity není možné realizovat samostatně, ale pouze jako doplňkové do výše 20 % z celkové částky způsobilých výdajů.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace finančních prostředků pro příjemce v této výzvě činí 50 213 400 Kč.
 • A) Malé vouchery – projekty do 500 tis. Kč:
 • Žadatel si vždy zvolí, jaký režim podpory využije: 
  • a) de minimis – dotace 75 % ze způsobilých výdajů,
  • b) bloková výjimka – pouze v případě vyčerpání limitu de minimis ze strany Žadatele, dotace 50 % ze způsobilých výdajů.
 • Minimální výše rozpočtu projektu režimu de minimis: 100 tis. Kč.
 • Minimální výše rozpočtu projektu v režimu blokové výjimky: 150 tis. Kč Minimální výše dotace: 75 000 Kč.
 • Maximální výše dotace: 
  • v případě podpory v režimu de minimis nesmí dosáhnout ani překročit hodnotu 375 000 Kč,
  • v případě podpory v režimu blokové výjimky nesmí dosáhnout ani překročit hodnotu 250 000 Kč.
 • B) Velké vouchery – projekty od 500 tis. Kč (včetně):
 • Žadatel využívá pouze režim podpory blokové výjimky – dotace 50 % ze způsobilých výdajů.
 • Minimální výše rozpočtu projektu: 500 tis. Kč Maximální výše rozpočtu projektu není nijak omezena.
 • Minimální výše dotace: 250 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace: 2 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat v rámci dílčí výzvy vždy jen jeden projekt. Jeden Žadatel tak může obdržet maximálně 1 voucher v rámci 1 kola výzvy (platí jak pro malé, tak velké vouchery).

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru