Přeskočit na obsah

Výzva I programu podpory Spolupráce – Klastry ITI (Plzeň)

Tato dotace má za cíl podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat do 29. 3. 2019.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba,Veřejná obchodní společnost, Společnost s ručením omezeným, Společnost komanditní, Nadace, Nadační fond, Akciová společnost, Obecně prospěšná společnost, Ústav, Družstvo, Státní podnik, Národní podnik, Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, Státní příspěvková organizace ze zákona, Státní příspěvková organizace ostatní, Veřejnoprávní instituce, Odštěpný závod zahraniční právnické osoby, Organizační složka zahraničního nadačního fondu, Organizační složka zahraniční nadace, Odštěpný závod, Vysoká škola (veřejná, státní), Školská právnická osoba, Veřejná výzkumná instituce, Spolek, Pobočný spolek, Komora (hospodářská, agrární), Zájmové sdružení právnických osob, Dobrovolný svazek obcí, Obec, Kraj, Zahraniční spolek, Mezinárodní nevládní organizace, Organizační jednotka mezinárodní nevládní organizace, Evropské hospodářské zájmové sdružení, Evropská společnost, Evropská družstevní společnost, Zahraniční pobočný spolek, Analogická zahraniční právní forma k výše uvedeným, pokud je žadatelem zahraniční subjekt.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Aktivity související s výrobou a zavedením výrobku na trh.
 • b) Projekty, které vedou k jednostranné konkurenční výhodě jednotlivých firem.
 • c) Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami, a dále s podporou podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.
 • d) Rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod.

Forma a výše podpory:

 • Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 500 000 Kč.
 • Max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity c) a d):
 • 5 000 000 Kč pro excelentní klastry.
 • 4 000 000 pro rozvinuté klastry.
 • 3 000 000 pro nezralé klastry.
 • Míra podpory pro aktivitu c) a d) — 50 % ze způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.
 • Projekt musí obsahovat všechny povinné součásti uvedené ve Výzvě k jeho předložení.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7145”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru