Přeskočit na obsah

Příprava strategických projektů RIS3 Plzeňského kraje

Dotace na podporu kvalitní přípravy strategických projektů, které mají vysokou ambici a jsou schopné svými dopady v regionu způsobit významnou kvalitativní změnu, vyžadují náročnou přípravu a koordinaci, a bez udělení podpory by pravděpodobně nevznikly, nebo by nebyly připraveny v náležité kvalitě.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 5. 2. 2024 do 31. 3. 2025 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • a) V rámci DT 1 jsou způsobilými žadateli pouze organizace, které splňují definici výzkumné organizace podle Rámce Společenství1 a jsou zařazeny na seznamu výzkumných organizací vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
 • b) V rámci DT 2 jsou způsobilými žadateli všechny právnické osoby vyjma právnických osob způsobilých v DT 1, Plzeňského kraje a Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je realizován prostřednictvím dvou dotačních titulů:
  • a) Dotační titul č. 1 – Příprava strategických projektů RIS3 Plzeňského kraje – výzkumné organizace.
  • b) Dotační titul č. 2 – Příprava strategických projektů RIS3 Plzeňského kraje — ostatní právnické osoby.
 • Cílem Programu je příprava strategických intervencí/projektů naplňujících RIS3 strategii, jelikož příprava takových projektů vyžaduje ve většině případů spolupráci několika partnerských organizací, což vyvolává vyšší nároky na řízení, koordinaci, finanční i lidské zdroje, než je tomu u
 • běžných projektů realizovaných jedním nositelem. Z tohoto důvodu může nedostatek zdrojů pro přípravu projektu znamenat reálnou bariéru realizace projektu majícího potenciál způsobit v regionu významnou kvalitativní změnu ve smyslu cílů RIS3 strategie.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace je 100 000 Kč. 
 • Maximální výše dotace je 500 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl dotace na celkových způsobilých nákladech projektu je 85 %.

Specifika a omezení:

 • Výstupy projektu musí být doloženy nejpozději do 30. 09. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru