Přeskočit na obsah

Příspěvky z nadačních fondů Nadace Preciosa

Dotaci na aktivity v oblastech zdraví a prevence, vědy a výzkumu, tělovýchovy a sportu, ekologie a životního prostředí, vzdělávání, kultury, umění a v oblasti sociální a humanitární mohou získat především nekomerční právnické osoby, dle příslušné oblasti podpory. Nadace Preciosa nestanovuje minimální ani maximální výši nadačního příspěvku. Předkládání žádostí o nadační příspěvek není omezeno termínem odevzdání. Příspěvky mají za účel zlepšení materiálně-technického vybavení a podmínek činnosti. Příspěvky se zaměřují především na region severu Čech (Turnov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Kamenický Šenov), v některých oblastech je však podpora celorepubliková.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o nadační příspěvek jsou přijímány průběžně.

Příjemci podpory:

 • Především nekomerční právnické osoby.
 • Fond zdraví a prevence — nemocnice a léčebná zařízení, případně také individuální osoby (region Severních Čech).
 • Fond vědy a výzkumu — Akademie věd ČR a další vědecké ústavy, vybrané vysoké školy a muzea (území ČR).
 • Fond tělovýchovy a sportu — sportovní organizace orientované především na děti a mládež, školní sportovní kluby (region Severních Čech).
 • Fond sociální a humanitární — občanské charitativní a dobročinné organizace, předškolní zařízení, sociální ústavy, domovy mládeže a seniorů (území ČR).
 • Fond ekologie a životního prostředí — spolky věnující se studiu a popularizaci trvale udržitelného rozvoje, zlepšování podmínek ochrany životního prostředí (region Severních Čech).
 • Fond vzdělávání — základní, střední a vysoké školy a jejich studenti (území ČR).
 • Fond kultury a umění — knihovny, muzea, divadla, galerie, umělecké školy, dále např. hudební pěvecké, folklórní a obdobné zájmové skupiny pro děti i dospělé (region Severních Čech).

Typy podporovaných projektů:

 • Fond zdraví a prevence: zdravotní vybavení, zlepšování podmínek zdravotně postižených, preventivní zdravotní péče, aktivní zapojování nemocných a zdravotně postižených do běžného života, náročné zdravotní zákroky, dlouhodobé léčení.
 • Fond vědy a výzkumu: příspěvky na vybavenost a činnost odborných pracovišť, badatelství a publikaci.
 • Fond tělovýchovy a sportu: příspěvky na provoz a vybavení, pořádání přeborů a soutěží lokálního charakteru.
 • Fond sociální a humanitní: příspěvky na činnost a vybavení, podpora projektů spojených s ochranou lidských práv, pomoc po živelných pohromách, pomoc osobám ve složité životní situaci.
 • Fond ekologie a životního prostředí: zlepšování podmínek ochrany životního prostředí, příspěvky na ochranu a péči o životní prostředí.
 • Fond vzdělávání: příspěvky na vybavení, pořádání sympozií a jiné obdobné akce, poskytuje fondy na stipendia studentům.
 • Fond kultury a umění: příspěvky na podporu rozvoje a činností, vydávání publikací a tvorbu uměleckých děl, dále přispívá na údržbu a rekonstrukce kulturních a historických památek a jiných objektů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální ani maximální výše podpory není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Fondy zdraví a prevence, tělovýchovy a sportu, ekologie a životního prostředí, kultury a umění, se týkají především území regionu Severních Čech.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru