Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu tematické zadání Životní prostředí

shutterstock_114116221.jpg
Share Button

Účelem dotace je rozvoj obcí a rozvoj jejich činností v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030.

Příjem žádosti:

 • Žádosti lze podávat od 1. dubna 2021 od 9:00 hodin do 3. května 2021 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obec na území Středočeského kraje.
 • Dobrovolný svazek obcí – vzniklý v souladu s § 49 až § 53 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rovněž na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • V Tematickém zadání ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ jsou stanoveny následující oblasti podpory:
 • a) „Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo zemědělství) v rámci programu 129 300 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ Podprogram 129 302 – podpora výstavby vodovodů za účelem zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou a podprogram 129 303 – podpora výstavby kanalizací a ČOV za účelem odkanalizování a zajištění potřebné úrovně čištění odpadních vod.
 • b) „Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní ose 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní“ Specifické cíle: 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod, 1.2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství, 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu, 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření.
 • c) „Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo životního prostředí) v rámci Národního programu Životní prostředí – Výzvy č. 8/2018“ Prioritní oblast: 1. Voda, podoblast 1.1 Snížení množství vypouštěného znečištění povrchových vod.
 • d) „Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo životního prostředí) v rámci Národního programu Životní prostředí – Výzvy č. 4/2019“ Prioritní oblast: 1. Voda, podoblast 1.3 Čistota povrchových i podzemních vod 1.6 Zdroje vody a zlepšení dodávek pitné vody.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu v tomto Programu je 50 000 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je stanovena při splnění podmínek uvedených v odstavci 4 tohoto článku u Tematického zadání ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ na 5 000 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 15 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Na Projekt, na který je podána žádost a poskytnuta dotace dle tohoto Programu, není možné podat žádost a poskytnout dotaci z jiného středočeského fondu, s výjimkou Středočeského Fondu obnovy venkova

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>