Přeskočit na obsah

Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu tematické zadání Životní prostředí

Účelem dotace je rozvoj obcí a rozvoj jejich činností v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019–2024, s výhledem do 2030.

Příjem žádosti:

 • Žádosti lze podávat od 4. dubna 2022 od 9:00 hodin do 3. května 2022 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obec na území Středočeského kraje.
 • Dobrovolný svazek obcí – vzniklý v souladu s § 49 až § 53 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rovněž na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • V Tematickém zadání ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ jsou stanoveny následující oblasti podpory:
 • a) „Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo zemědělství) v rámci programu 129 300 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ Podprogram 129 302 – podpora výstavby vodovodů za účelem zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou a podprogram 129 303 – podpora výstavby kanalizací a ČOV za účelem odkanalizování a zajištění potřebné úrovně čištění odpadních vod.
 • b) „Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo zemědělství) v rámci programu 129 400 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“ Podprogram 129 403 – Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I.
 • c) „Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo zemědělství) v rámci programu 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ V rozsahu následujících výzev: 129 412–1 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů III a 129 413–1 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací III.
 • d) „Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014–2020 v Prioritní ose 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní“ Specifické cíle: 1.1 — Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod, 1.2 — Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství, 1.3 — Zajistit povodňovou ochranu intravilánu, 1.4 — Podpořit preventivní protipovodňová opatření.
 • e) „Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo životního prostředí) v rámci Národního programu Životní prostředí – Výzvy č. 4/2019“ Prioritní oblast: 1. Voda, podoblast 1.3 Čistota povrchových i podzemních vod 1.6 Zdroje vody a zlepšení dodávek pitné vody.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu v tomto Programu je 100 000 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je stanovena při splnění podmínek uvedených v odstavci 4 tohoto článku v rámci tematického zadání „Životní prostředí“ na 5 000 000 Kč.
 • a) Minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 15 % celkových uznatelných nákladů projektu,
 • b) maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace nepřesáhne výši spoluúčasti příjemce na financování projektu sníženou o 35 % skutečných ročních daňových příjmů příjemce za rok 2021; v případě, že žádost o dotaci podává dobrovolný svazek obcí, skutečné roční daňové příjmy všech členů svazku se pro tento účel sčítají. Roční daňové příjmy za rok 2021 budou pro daný účel zahrnovat i příspěvek ze státního rozpočtu dle zákona č. 92/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021.

Specifika a omezení:

 • Jeden projekt dle tohoto Programu není možné podporovat z více programů 2022 Středočeského kraje pro poskytování dotací vyjma Středočeského Fondu obnovy venkova.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru