Přeskočit na obsah

Program 2023 pro poskytování dotací na podporu kultury z rozpočtu Středočeského kraje

Dotace na akce/projekty výlučně neinvestičního charakteru, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: jedinečnost akce/projektu, tradice, nadlokálnost. Jedná se o akce/projekty zejména v oblastech živé kultury, výstav, tradiční lidové kultury, letních kin, výtvarného umění.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí je stanovena: 
  • a) pro Tematická zadání Podpora kultury a Podpora významných výročí, 
   • od 12. 12. 2022 od 9:00 hodin,
   • do 30. 12. 2022 do 12:00 hodin,
  • b) pro Tematická zadání Podpora činnosti organizace a Podpora publikační, činnosti, audiovizuálních projektů a nových médií, 
   • od 4. 1. 2023 od 9:00 hodin,
   • do 23. 1. 2023 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba: 
  • trvalé bydliště/místo podnikání na území Středočeského kraje a projekt se uskutečňuje na jeho území,
  • trvalé bydliště/místo podnikání na území Středočeského kraje a projekt se uskutečňuje mimo Středočeský kraj, ovšem s prokazatelnou vazbou na Středočeský kraj,
  • trvalé bydliště/místo podnikání mimo území Středočeského kraje, ale projekt se uskutečňuje na území Středočeského kraje,
  • právnická osoba se sídlem na území Středočeského kraje s právní formou: zapsaný spolek, zapsaný ústav, nadace, nadační fond a obecně prospěšná společnost,
  • obec ve Středočeském kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Podpora kultury, zahrnuje akce/projekty výlučně neinvestičního charakteru, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: jedinečnost akce/projektu, tradice, nadlokálnost. Jedná se o akce/projekty zejména v oblastech živé kultury, výstav, tradiční lidové kultury, letních kin, výtvarného umění. U festivalů, přehlídek a soutěží je požadována alespoň krajská úroveň. Dotace není určená na akce komerčního charakteru (tzn. veškeré příjmy z projektu budou vynaloženy na realizaci projektu). Z dotace nelze hradit pohoštění, s výjimkou cen do dětských soutěží.
 • b) Podpora významných výročí, zahrnuje akce/projekty výlučně neinvestičního charakteru, které splňují alespoň některé z následujících kritériích jedinečnost akce/projektu, tradice, nadlokálnost. Jedná se zejména o historické slavnosti, připomenutí významných výročí a bitev mající oporu v historických pramenech. Podpora významných výročí se vztahuje výhradně na obce, spolky a zapsané ústavy na akce/projekty nekomerčního charakteru.
 • c) Podpora činnosti organizace, a to výhradně zapsaného spolku, zapsaného ústavu, nadace, nadačního fondu a obecně prospěšné společnosti působící v oblasti kultury nejméně jeden rok k datu podání žádosti o dotaci, zahrnuje náklady neinvestičního charakteru spojené s celoročními aktivitami organizace v oblasti kultury, tzn. náklady související s rokem 2022 a vystavené na účetním dokladu nejpozději k 31. 12. 2022, např. propagace organizace (vydávání tiskovin, správa nebo tvorba webových stránek), nájem prostor k pravidelné celoroční činnosti, náklady na energie spojené s nájem nebo výpůjčkou prostor pro pravidelnou celoroční činnost v objektu na území Středočeského kraje, odbornou a metodickou pomoc.
 • d) Podpora publikační činnosti, audiovizuálních projektů a nových médií, zahrnuje projekty neinvestičního charakteru, které jsou jedinečné a mají přímou vazbu ke Středočeskému kraji. Podpora se vztahuje pouze na projekty nekomerčního charakteru. Výzva je určená profesionálům v oboru s příslušným živnostenským oprávněním a obcím. Projekt musí být kompletně dokončen do 31. 12. 2023.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu je 11 000 000 Kč.
 • Mezi jednotlivá tematická zadání je celkový předpokládaný objem peněžních prostředků rozdělený následujícím způsobem: 
  • a) Podpora kultury: 9 000 000 Kč;
  • b) Podpora významných výročí: 1 000 000 Kč;
  • c) Podpora činnosti organizace: 500 000 Kč;
  • d) Podpora publikační činnosti, audiovizuálních projektů a nových médií: 500 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je stanovena v rámci všech Tematických zadání 
  • a) Podpora kultury 50 000 Kč,
   b) Podpora významných výročí 50 000 Kč,
  • c) Podpora činnosti organizace 20 000 Kč
   d) Podpora publikační činnosti, audiovizuálních projektů a nových médií 50 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena v případě Tematického zadání 
  • a) Podpora kultury 20 %;
  • b) Podpora významných výročí 20 %;
  • c) Podpora činnosti organizace 50 %;
  • d) Podpora publikační činnosti, audiovizuálních projektů a nových médií 30 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.

Specifika a omezení:

 • Příjemce může zahájit realizaci akce/projektu ještě před podpisem smlouvy, respektive před rozhodnutím Zastupitelstva, kterým bylo schváleno poskytnutí dotace příjemci. Uznatelné náklady akce/projektu jsou náklady vzniklé příjemci v souvislosti s realizací akce/projektu od 1. 1. 2023 za podmínky, že se jedná o uznatelné náklady akce/projektu, na který byla příjemci dotace poskytnuta.
 •  Akce/projekt musí být ukončena do 31. 12. 2023. Výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě písemné žádosti příjemce Rada Středočeského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru