Přeskočit na obsah

Program 2024 pro poskytování dotací na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje

Dotace na podporu rozvoje cestovního ruchu a profesionalizaci certifikovaných oblastních a lokálních DMO na území Středočeského kraje. Zároveň tak i podpořit zkvalitnění a zefektivnění spolupráce v území i mezi DMO a SCCR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. ledna 2024 od 9:00 hodin do 10. ledna 2024 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být pouze DMO působící (zcela nebo zčásti) ve Středočeském kraji.
 • Destinační společnost:
  • musí splňovat definici destinační společnosti včetně aktivit;
  • musí splňovat definici destinační společnosti včetně počtu obcí nebo rozlohy
  • musí mít ve svém rozhodovacím orgánu zastoupení podnikatelského sektoru a NNO, které působí v oblasti cestovního ruchu;
  • má některou z doporučených právních forem dle Implementačního manuálu Kategorizace organizací destinačního managementu dle aktuálního znění Kapitola 5.1.3.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1.      Způsobilé výdaje v kalendářním roce 2024:
  • a) náklady na rozvoj turistické nabídky,
  • b) náklady na vydávání propagačních tiskovin zaměřených na prezentaci destinace (např. turistické noviny, image brožury, tematické letáky apod., přičemž turistické noviny musí obsahovat pouze informace pro návštěvníky a turisty) , včetně DTP prací, grafické
   úpravy a překlady,
  • c) náklady na pořízení multimediálních prezentací, fotografií od profesionálních fotografů
   vhodných pro cestovní ruch včetně licencí (podmínkou jsou autorská práva i pro Středočeský kraj a SCCR pro komerční i nekomerční využití),
  • d) náklady na zajištění fam a presstripů, instatripů, svatebních auditů, roadshow apod.
  • e) náklady na školení, studijní cesty, workshopy, fóra pro podnikatele v CR,
  • f) nákup HW a SW souvisejícího s realizací akce/projektu (neinvestičního charakteru),
  • g) náklady na správu webových stránek, SoMe, webhosting domén a nákup PPC kampaně a další reklamy v rámci digitálního marketingu,
  • h) poplatky za veletrhy – plocha, expozice, náklady na ubytování a cestovní náhrady na
   veletrzích a prezentačních akcí (pouze v případě, že se bude DMO prezentovat samostatně, nikoliv na stánku Středočeského kraje či jiných krajů),
  • i) úhrada mezd, odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, s výjimkou odvodů
   mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, příjemce, kteří zajišťují úklid, ostrahu, a jiné hospodářské činnosti. Dotace na úhradu mezd je možné využít až do 80 % celkové výše dotace (skutečně čerpané) – úhrada mezd za kmenové zaměstnance a dohody o provedení práce pracovníků,
  • j) rozvoj digitální komunikace destinace (webové stránky, microsite, aplikace, virtuální realita apod.),
  • k) náklady spojené s kofinancováním činnosti DMO v rámci NPPCRR – podprogramu „Marketingové aktivity v cestovním ruch”.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu je 9 600 000 Kč.
 • Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 90 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, na který žadatel požadoval v žádosti o dotaci peněžní prostředky.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 10 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.

Specifika a omezení:

 • Příjemce může zahájit realizaci akce/projektu ještě před podpisem smlouvy, respektive před rozhodnutím Zastupitelstva Středočeského kraje, kterým bylo schváleno poskytnutí dotace příjemci. Uznatelné náklady akce/projektu jsou náklady vzniklé příjemci v souvislosti s realizací akce/projektu od 1. 1. 2024 za podmínky, že se jedná o uznatelné náklady akce/projektu, na který byla příjemci dotace poskytnuta.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru