Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ

shutterstock_88756531.jpg
Share Button

Program je zacílen na podporu projektů aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělství, potravinářství, vodního hospodářství a lesnictví, s předpokládanými výsledky vysokého inovačního potenciálu, vedoucími k posílení stability, objemu a kvality produkce, uplatnitelnými v nových produktech, technologiích a výrobních postupech. Program podpoří rozvoj stávajících oborů a technologií i vznik nových poznatků, metod a postupů, což umožní posílit konkurenceschopnost českého agrárního sektoru a rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů pro společnost.

Příjem žádostí:

 • Uzávěrka přijímání návrhů je 17. 6. 2020.

Příjemci podpory:

 • Výzkumná organizace – právnická osoba, která splňuje podmínky definice výzkumné organizace podle čl. 2 odst. 83 GBER a Rámce;
 • právnická i fyzická osoba, která vykonává hospodářskou činnost, prokáže schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných zdrojů a splňuje podmínky GBER a Rámce;
 • organizační složka státu, nebo organizační jednotka ministerstva a jimi zřízené příspěvkové organizace zabývající se výzkumem a vývojem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podprogram I – Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií - Podprogram I je zaměřen na řešení komplexních a víceoborových témat (projektů) spadajících do alespoň jedné ze tří klíčových oblastí dle Koncepce: (i) Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, (ii) Udržitelné zemědělství a lesnictví a (iii) Udržitelná produkce potravin.
 • Podprogram II – podpora státní politiky v agrárním sektoru - V rámci podprogramu II budou přednostně vybírány k řešení projekty, jejichž výsledky budou sloužit k výzkumné podpoře aktuálních potřeb státní správy v oblasti zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství a ochrany zemědělského půdního fondu, včetně podpory realizace Společné zemědělské politiky po roce 2013, Lesnické strategie EU a tvorby nové Společné zemědělské politiky po roce 2020.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná finanční alokace na první rok řešení projektů podpořených ve 4. veřejné soutěži Programu ZEMĚ:
  • Podprogram I - 109 487 000 Kč.
  • Podprogram II - 46 923 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Termín zahájení řešení projektů je nejdříve 1. 1. 2021. Nejzazší termín zahájení řešení projektů je 31. 3. 2021.
 • Minimální délka řešení projektů jsou 2 roky.
 • Maximální délka projektu se mění v závislosti na zvoleném podprogramu. V případě Podprogramu I je maximální délka řešení projektu 5 let (nejdéle do 31. 12. 2025). V případě Podprogramu II je maximální délka řešení 3 roky (nejdéle do 31. 12. 2023).
 • V obou podprogramech může být v roli hlavního příjemce5 pouze výzkumná organizace.
  • V Podprogramu I musí být minimálně jeden podnik v roli dalšího účastníka6 .
  • Podprogram II je určen pouze pro výzkumné organizace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, můžete nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>