Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program Asistenční vouchery Libereckého kraje

startup-593344__340
Share Button

Dotace na zlepšování kvality, účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast na úrovni dosaženého vzdělání v Libereckém kraji.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 01. 2022.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba – veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt – se sídlem či provozovnou/pobočkou/detašovaným pracovištěm žadatele na území Libereckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • Asistence je zaměřena na podporu identifikace a přípravy strategických intervencí/projektů.
  • Zlepšování kvality, účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast na úrovni dosaženého vzdělání v Libereckém kraji.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 CZK.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 300 000 CZK.
  • Míra podpory: 85 %.

Specifika a omezení:

  • Maximální počet žádostí, které může podat jeden žadatel v tomto programu není omezen.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Příprava a zpracování projektového záměru strategické intervence/projektu pro:

1)      podání žádosti o podporu do relevantní výzvy konkrétního dotačního programu financovaného z národních zdrojů (např. programy Technologické agentury ČR, ministerstev, rozpočtů municipalit apod.) či mezinárodních zdrojů (operační programy Evropských strukturálních a investičních fondů, rámcového programu pro výzkum a inovace, apod.)

nebo

2)      zahájení realizace projektu z vlastních zdrojů příjemce asistenčního voucheru či jiných zdrojů mimo programové financování.

 

Charakteristika strategické intervence/projektu

Jedná se o takový projekt/projektový záměr, které splňuje alespoň následující požadavky:

1)      prokazatelně a významnou měrou přispívá k dosažení strategického cíle krajské přílohy k RIS3 strategii nebo specifického cíle Národní RIS3 strategie

      a současně

2)      posiluje spolupráci mezi subjekty inovačního prostředí v kraji (nebo subjektů inovačního prostředí v kraji se subjekty mimo kraj)

      a současně

3)      existují odůvodněné předpoklady, že bude mít přínosy/dopady pro soukromý sektor v kraji nebo mimo kraj v ČR, tj. např. musí prokazatelně prostřednictvím podpory VaV/inovací či lidských zdrojů pro ně přispívat k růstu konkurenceschopnosti firem (přičemž platí, že intervence/projekt na podporu lidských zdrojů musí směřovat k intenzivnější spolupráci a propojení školství/vzdělávání s potřebami hospodářské sféry, jejichž výsledkem by měl být růst produktivity)

      nebo (ve smyslu 3 nebo 4)

4)      slouží k posílení domén inteligentní specializace daného kraje (viz příloha č. 5 tohoto programu) nebo České republiky, přičemž posílením domény se myslí zejména přínos k vytváření konkrétních nových či významně změněných produktů, technologií, postupů (obchodních, řídicích a jiných) či vlastností výrobků, které vedou či povedou k většímu úspěchu firem v dané doméně na trhu, a zpravidla vedou k růstu produktivity a růstu obratu firem v dané doméně specializace.

 

Podporované zaměření strategické intervence/projektu:

a)      zvýšení kvality a problémové orientace výzkumu, zejména ve vztahu k:

o   prioritním oblastem výzkumu, vývoje a inovací specifikovaných aktuální Národní RIS3 strategií

o   znalostním doménám vymezeným aktuální krajskou RIS3 – viz příloha č. 5 tohoto programu,

b)      rozvoje odborných kompetencí a personálních kapacit pro VaVaI a cíle RIS3 (zejména ve smyslu rozvoje technických a přírodovědných oborů) a zlepšení přípravy talentů pro výzkum a inovace s relevancí pro budoucí trh práce.

 

Typově se může jednat především o tyto projekty:

·         partnerské projekty, které vyžadují v přípravné fázi koordinaci většího počtu subjektů a zároveň mají významný dopad v regionu;

·         projekty jednoho nositele, který má strategický význam pro celý region, tzn., má významný dopad v celém regionu;

·         další rizikové projekty, které však mají vysokou přidanou hodnotu.

 

Upozornění:

·         Projektový záměr je nutné minimálně jednou osobně zkonzultovat se zástupcem poskytovatele dotace před podáním žádosti o asistenční voucher.

·         Na konkrétní projektový záměr je možné žádat pouze o jednu dotaci z programu.

·         Žádost není možné podat na projektový záměr, jehož žádost již byla podána do relevantní výzvy konkrétního dotačního programu financovaného z národních či mezinárodních zdrojů nebo jehož realizace již byla zahájena z vlastních zdrojů příjemce.

 

Upřesnění používané terminologie:

Projektový záměr = návrh projektu, který bude s pomocí asistenčního voucheru rozpracován žadatelem do podoby projektové žádosti nebo extenzivní projektové fiše. Projektový záměr musí splňovat výše uvedené charakteristiky strategické intervence/projektu.

Projektová žádost = projektový záměr zpracovaný s podporou asistenčního voucheru do podoby projektové žádosti, která bude podána do relevantní výzvy konkrétního dotačního programu financovaného z národních či mezinárodních zdrojů. Projektová žádost musí splňovat výše uvedené charakteristiky strategické intervence/projektu.

Extenzivní projektová fiše (dále také „fiše“) = studie proveditelnosti zpracovaná s podporou asistenčního voucheru, která bude realizována z vlastních zdrojů příjemce či z jiných zdrojů mimo programové financování. Struktura fiše je uvedena v příloze č. 3 Smlouvy. Extenzivní projektová fiše musí splňovat výše uvedené charakteristiky strategické intervence/projektu.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>