Přeskočit na obsah

Program CZ 04 – Ohrožené děti a mládež

Dotace, o které mohou žádat obce a kraje jsou určené na zavádění účinných opatření, vedoucích ku prospěchu zranitelných a ohrožených dětí a mládeže. Očekávanými výstupy programu bude zpracování transformačních plánů zaměřených na potřeby zranitelných dětí, mládeže a rodin. Pro tuto výzvu je alokována celková částka 52 542 557 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat nejpozději do  30. září 2014  do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
 • Kraje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích.

Typy podporovaných projektů:

 • Zpracování analýzy zařízení, analýzy regionu, analýzy potřeb rodin a dětí z daného regionu s důrazem na to, aby byly dětem poskytovány profesionální služby v jejich přirozeném rodinném prostředí.
 • Vyhodnocení stávajících kapacit poskytovatelů služeb z pohledu transformačního procesu, procesní audit, organizační plán rozvoje atd.
 • Zhodnocení potenciálu poskytovatele pro poskytování terénních a ambulantních služeb, nebo dle potřeby pobytových služeb pro děti za přítomnosti jejich rodičů nebo jiných osob dítěti blízkých.
 • Stanovení interních pravidel a pracovních postupů, vypracování komplexních plánů transformace pobytových zařízení na ambulantní/terénní služby.
 • Koordinování procesů přípravné fáze transformace, včetně činnosti multidisciplinárních transformačních týmů a činnosti pracovních skupin.
 • Zpracování a realizace individuálních vzdělávacích plánů pro zaměstnance zařízení, neboť v souvislosti s transformací zařízení dochází ke změně jejich pracovní náplně.
 • Neakreditované formy školení – semináře, workshopy, konzultace k procesu transformace.
 • Vytvoření a realizace vzdělávacích činností týkajících se transformace pro odbornou veřejnost, s výjimkou zaměstnanců transformovaných zařízení, pro pečující osoby, rodinné příslušníky, zaměstnance obcí apod.
 • Zpracování a realizace komunikační strategie týkající se důvodů a rovněž celkové vize transformačního procesu. Komunikační strategie se může zaměřovat na děti v ústavní péči, jejich rodiny, personál těchto ústavů, které se účastní transformačního procesu, odborníky i širokou veřejnost.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace finančních prostředků programu činí 52 542 557 Kč.
 • Minimální výše podpory projektu je 4 505 000 Kč.
 • Maximální výše podpory projektu je 6 625 000 Kč.
 • Grant z programu pokryje maximálně 80 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Implementace projektu musí být dokončena do termínu způsobilosti výdajů, tj. do 30. dubna 2016.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 [mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru