Přeskočit na obsah

Program Interreg Česko — Polsko — Cíl 1.2 – Koordinovanější přístup k ochraně životního prostředí v česko-polském pohraničí

Dotace na podporu koordinovanějšího přístupu k ochraně životního prostředí v českopolském pohraničí.

Příjem žádostí:

 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 11. 2023.
 • Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 7. 2. 2024.
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 5. 2024.

Příjemci podpory:

 • Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení; organizace, subjekty, jednotky zřizované a zakládané orgány veřejné správy; nestátní neziskové organizace činné v oblasti ochrany životního prostředí; Evropské seskupení pro územní spolupráci; vzdělávací instituce včetně vysokých škol; výzkumné instituce; státní podniky; církve; agrární / zemědělské komory.

Typy podporovaných aktivit:

 • Síťování, koordinace, monitoring:
  • Pro efektivní péči o přírodní zdroje a eliminování zdrojů znečištění je důležitý společný a jednotný přístup k této problematice. Z toho důvodu se tato oblast aktivit zaměřuje na propojování relevantních aktérů v území,výměnu a získávání informací, vytváření společných přístupů a strategií.
  • Konkrétně jsou podporovány následující aktivity:
   • rozvoj sítí spolupráce v oblasti ochrany druhů a ochrany lokalit mj. před negativními dopady turismu,
   • monitoring pohybu zvěře,
   • spolupráce v oblasti managementu lesů,
   • koordinační platformy, zabývající se zlepšením kvality ovzduší a odstraněním zdrojů jeho znečištění,
   • společně vypracované přeshraniční koordinační strategie,
   • výměna zkušeností ve všech aspektech ochrany životního prostředí.
 • Terénní opatření:
  • Druhá oblast je zaměřená na aktivity spíš investičního charakteru. Jedná se o přírodě blízká opatření realizovaná v krajině se zaměřením na ochranu a obnovu lesa a zadržování vody v krajině.
  • Podporována jsou tato přírodě blízká opatření:
   • ochrana a obnova lesa, (aktivity typu: přizpůsobení druhové skladby lesa měnícím se podmínkám, ochrana biotopů v lesích, obohacení spektra dřevin, zmírnění působení škodlivých činitelů, apod.),
   • aktivity zaměřené na přirozené zadržování vody v krajině a podporující biodiverzitu a bioretenci (aktivity typu: květné louky, mokřady, tůně, systémy pro zachytávání dešťové vody, revitalizace vodních toků s cílem obnovení přirozené funkce vodních ekosystémů, zvýšení retenční schopnosti toků, apod.).

Forma a výše podpory:

 • Alokace plánované výzvy (celkové způsobilé výdaje) 8 750 000 EUR.
 • Alokace výzvy připadající na podporu z EFRR 7 000 000 EUR.
 • Poměr financování podpory z EFRR max. 80 %.
 • Minimální částka podpory z EFRR na projekt:
  • 60 000 € pro neinvestiční projekty/,
  • 80 000 € pro investiční projekty.
 • Maximální částka podpory z EFRR na projekt 1 500 000 €.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 09. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru