Přeskočit na obsah

Program k naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Libereckém kraji

Dotační program na podporu celoročních nebo jednorázových akcí neziskových organizací, pracujících s dětmi a mládeží na území Libereckého kraje. Podpora je určena na neinvestiční výdaje spojené s volnočasovými aktivitami, dále na letní dětské tábory či tábory pro znevýhodněné děti. Celková alokace je 422 tis. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 10. 4. 2017 do 28. 4. 2017 do 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti), které mají ve svých stanovách zakotvenou práci s dětmi a mládeží a vznikly nejméně 1 rok před datem uzávěrky žádostí.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.
 • Podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit.
 • Podpora participace — podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru.
 • Podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 424 952 Kč.
 • Minimální výše dotace je 50 000 Kč a maximální výše dotace je 100 000 Kč.
 • Dotace bude poskytnuta až do výše 100 % celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Dotace bude poskytnuta na náklady, které vznikly v termínu od 8. 3. do 30. 11. 2017.
 • Osobní výdaje mohou tvořit maximálně 30 % z poskytnuté dotace.
 • Žadatel může v rámci této výzvy předložit pouze jednu žádost o finanční podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru