Přeskočit na obsah

Program Ministerstva životního prostředí na podporu projektů NNO pro rok 2015

Dotace nestátním neziskovým organizacím na realizaci projektů, které přispívají k naplňování politiky životního prostředí ČR. Podpora se zaměřuje na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, na aktivity v oblasti životního prostředí obcí a měst a na informovanost občanů o problematice životního prostředí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 3. 10. do 3. 11. 2014.

Příjemci podpory:

 • Spolky a pobočné spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Zapsané ústavy.

Typy podporovaných projektů:

 • A/ Ochrana přírody a biologické rozmanitosti:
  • A1 — Podpora zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů.
  • A2 — Biotopy botanicky a zoologicky cenných lokalit a přírodě blízkých společenstev mimo zvláště chráněných území.
  • A3 — Udržitelný rozvoj krajiny (obnova krajiny, krajinný ráz, ÚSES, zachování biologické rozmanitosti krajiny).
  • A4 — Ochrana geologického dědictví.
 • B/ Životní prostředí obcí a měst: 
  • B1 — Aktivity vedoucí ke zlepšování životního prostředí obyvatel měst a obcí.
  • B2 — Zavádění a propagace inovativních řešení v oblasti ochrany životního prostředí.
  • B3 — Zavádění environmentálně odpovědné spotřeby na komunální i národní úrovni.
  • B4 — Environmentálně šetrný turistický ruch mimo CHKO a NP.
  • B5 — Adaptační opatření na změnu klimatu na místní i národní úrovni.
 • C/ Znalosti a informovanost o ŽP: 
  • C1 — Vzdělávací programy a osvětové akce pro děti a mládež, děti předškolního věku a pedagogy.
  • C2 — Environmentální poradenství veřejnosti ve vybraných oblastech.
  • C3 — Poskytování informací o životním prostředí.

Forma a výše podpory:

 • Dotace ze státního rozpočtu nesmí přesáhnout 70 % rozpočtových výdajů projektu.
 • Minimální výše požadované podpory na projekt je 10 tis. Kč, maximální výše podpory projektu je 200 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Organizace musí být založena nejméně 6 měsíců před datem ukončení přijímání žádosti.
 • Každá organizace se samostatnou právní subjektivitou může předložit maximálně 2 projekty celkem.
 • Přihlašované projekty se zasílají doporučeně nebo doručují přímo do podatelny MŽP.

Doplňkové informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru