Přeskočit na obsah

Program na podporu aktivit rodinných a mateřských center a seniorských aktivit na obecní úrovni v Kraji Vysočina

Dotace na podporu financování provozních nákladů mateřských a rodinných center, jejichž činnost pozitivně podporuje funkce a rozvoj rodiny. Jedná se především o vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin, zkvalitňování rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí, předcházení sociálnímu vyloučení, podporu rodin se specifickými potřebami, mezigenerační soužití či podporu zdravého životního stylu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 3. 2024 od 8:00 hod. do 22. 3. 2024 .

Příjemci podpory:

 • Podprogram A: Mateřská a rodinná centra 
  • Příspěvkové organizace zřizované obcemi
  • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech
  • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
 • Příjemce dotace musí být provozovatelem mateřského nebo rodinného centra.
 • Podprogram B: Seniorská politika obcí 
  • Obce na území Kraje Vysočina s maximálním počtem do 1 000 obyvatel včetně k datu 1. 1. 2023 dle ČSÚ.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podprogram A: Mateřská a rodinná centra
  • pořádání opakujících se aktivit (minimálně 6 aktivit v daném roce) pro rodiny s dětmi v rámci mateřských a rodinných center, které budou prohlubovat a podporovat rodičovské a partnerské kompetence, správné funkce rodiny, zdravé vztahy v rodině a budou předcházet vzniku nepříznivých situací v rodině (přednášky, semináře, besedy, podpůrné skupiny, mezigenerační aktivity děti + rodiče + senioři, tvořivé a rukodělné dílny, pohybové aktivity).
 • Podprogram B: Seniorská politika obcí
  • pořádání opakujících se aktivit (minimálně 6 aktivit v daném roce) pro seniory, které budou prohlubovat a podporovat kompetence seniorů, jejich odpovědnost a samostatnost, budou předcházet jejich sociálnímu vyloučení a nepříznivým situacím (přednášky, semináře, besedy, podpůrné skupiny, mezigenerační aktivity děti + rodiče + senioři, tvořivé a rukodělné dílny, pohybové aktivity).

Forma a výše podpory:

 • A Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace je 10 000 Kč, maximální výše požadované dotace je 20 000 Kč.
 • B Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace je 20 000 Kč, maximální výše požadované dotace je 30 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace: 20 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2024 a ukončen nejpozději do 31. 12. 2024. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru