Přeskočit na obsah

Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji

Cílem dotačního programu je podpora aktivit právnických osob realizujících činnost v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty výchovy k udržitelnému rozvoji v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 17. 1. 2022 do 28. 1. 2022 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, kterou je škola nebo školské zařízení se sídlem v Olomouckém kraji, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele.

Typy podporovaných projektů:

 • Obecným účelem vyhlášeného dotačního programu na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2022 je podpora následujících tematických okruhů vztahujících se k oblasti EVVO: 
  • a) rozvoj klíčových znalostí a kompetencí u dětí a žáků v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (např. realizace lesní pedagogiky, projektových dnů);
  • b) činnost středisek ekologické výchovy;
  • c) podpora celoročních jednodenních a pobytových programů pro školy zaměřených na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu;
  • d) realizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků;
  • e) vytvoření výukových programů pro mateřské, základní a střední školy;
  • f) vytvoření obsahu a organizaci školní soutěže s tematikou EVVO pro děti a žáky;
  • g) realizace školních projektů EVVO včetně realizace společných projektů škol a spolupráce s veřejností;
  • h) zpracování environmentálních materiálů s ekovýchovnou tematikou (výukové, informační a vzdělávací materiály, periodika, publikace, DVD aj.);
  • i) vybavení a úprava přírodní učebny EVVO;
  • j) zhotovení, oprava, údržba a provoz terénních informačních zařízení včetně naučných stezek.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 2 400 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci činí 10 000 Kč. V případě žadatelů, kteří realizují celoročně jednodenní a vícedenní pobytové programy zaměřené na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a další vzdělávání pedagogických pracovníků, minimální výše dotace na činnost činí 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci činí 30 000 Kč. V případě žadatelů, kteří realizují celoročně jednodenní a vícedenní pobytové programy zaměřené na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a další vzdělávání pedagogických pracovníků, maximální výše dotace na činnost činí 800 000 Kč.
 • Povinná spoluúčast žadatele není požadována.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost. V případě, že v rámci vyhlášeného dotačního programu bude podána další žádost, bude tato žádost vyřazena z dalšího posuzování, a žadatel bude o této skutečnosti informován.
 • Dotaci je možno použít na úhradu uznatelných výdajů akce/činnosti výslovně uvedených ve Smlouvě a vzniklých v období realizace akce/činnosti od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Dotaci je možné použít na úhradu uznatelných výdajů akce nejpozději do 30 dnů po ukončení akce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru