Přeskočit na obsah

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji

Dotace na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí je od  28. 11. 2022 do 5. 12. 2022 včetně.

Příjemci podpory:

  • Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, které prokáží minimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnosti v oblasti prevence sociálního vyloučení ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy).

Typy podporovaných projektů:

  • KP 1/23 Podpora komunitní práce v lokalitách se zvýšenou koncentrací osob ohrožených sociálním vyloučením.
  • KP 2/23 Podpora realizace preventivních aktivit ve prospěch sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 20 000 Kč, maximální výše dotace činí 70 000 Kč.
  • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně do výše 70 %. Finanční spoluúčast z vlastních, případně z jiných zdrojů žadatele na uznatelných nákladech projektu musí činit minimálně 30 %.

Specifika a omezení:

  • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.
  • V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně dva projekty. Pokud se jedná o realizaci projektu na registrovanou sociální službu, mohou být předmětem projektu pouze aktivity v rámci registrované sociální služby (1 žádost = 1 projekt = 1 identifikátor).
  • Realizace projektu bude zahájena nejdříve ode dne 1. 1. 2023, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2023.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru