Přeskočit na obsah

Program na podporu naplňování Koncepce podpory dětí a mládeže ve Středočeském kraji

Jedná se o dotační program na podporu činnosti organizací a sdružení pracujícími s dětmi a mládeží. Cílem programu je vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových a dalších vybraných aktivit, rozvíjet dobrovolnou práci s dětmi a mládeží, a podpořit výchovu v dalších vybraných oblastech, zejména ke vzájemné toleranci a respektu.

Příjem žádostí:

 • Termín pro podávání žádostí je od 10. 4. 2019 do 19. 04. 2019 v 16:00 hod.

Příjemci podpory:

 • O podporu mohou žádat neziskové nestátní organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti), které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží.
 • Žadatelem může být pouze právnická osoba vzniklá nejméně 1 rok před koncem lhůty pro podávání žádostí.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.
 • Podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit.
 • Podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru.
 • Podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.
 • Podpora činnosti informačních center pro mládež.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka poskytnutá na dotace v rámci dotačního programu SK činí 4 852 132 Kč.
 • Výše dotace na jednoho žadatele může činit: 
  • maximálně 200 000 Kč,
  • minimálně 15 000 Kč.
 • Maximální podpora z krajského rozpočtu činí 70 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci smí do dotačního programu podat nejvýše jednu žádost zaměřenou výhradně na některou z priorit dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru