Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Program na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Karlovarském kraji

shutterstock_153986684.jpg
Share Button

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

Příjem žádosti:

 • Žádosti o poskytnutí příspěvku pro realizaci projektu plánovaného na příslušný kalendářní rok se podávají od 3. 2. 2020, 08:00 hodin do 14. 2. 2020, 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Na účel A/ OCHRANY PŘÍRODY – nestátní neziskové organizace – spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné organizace, nadace, nadační fondy.
 • Na účel B/ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY – nestátní neziskové organizace – spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné organizace, nadace, nadační fondy.

Typy podporovaných projektů:

 • A/ OCHRANA PŘÍRODY
  • Záchranné programy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, zejména významných ojedinělým výskytem v České republice na území kraje.
  • Mapování a monitoring výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a druhů významných, v rámci kraje s výjimkou biologického hodnocení území dle zvláštních předpisů.
  • Programy ochrany biodiverzity.
  • Podporu činnosti záchranných stanic pro zraněné a hendikepované živočichy.
  • Projekty a programy na ochranu přírody a krajiny včetně ochrany přírodních stanovišť.
  • Projekty technických úprav v krajině pomocí přírodě šetrných technologií, zejména úpravy.
  • Značení pramenů vodních toků, péče o vodní zdroje, zřízení a obnovu studánek, zřízení a opravy malých technických a kulturních staveb v krajině umocňující krajinný ráz, projekty čištění malých vodních toků a tůněk apod.
 • B/ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA (EVVO)
  • Celoroční provoz střediska s ekovýchovným zaměřením, kdy:
  • Ekologická výchova je v zakládacím dokumentu žadatele uvedena jako hlavní činnost nebo jedna z hlavních činností.
  • Ekovýchovné středisko žadatele k datu vyhlášení programu podpory provádělo soustavnou ekovýchovnou činnost minimálně půl roku.
  • Středisko s ekovýchovným zaměřením má prostory pro ekovýchovnou činnost ve svém vlastnictví nebo v dlouhodobém pronájmu.
  • Akce pro veřejnost:
  • Pořádání akcí s ekovýchovnou tématikou, soutěží, dílen.
  • Akce zaměřené především na mládež (předškolní, školní i středoškolskou).
  • Akce zaměřená především na ostatní cílové skupiny veřejnosti (např. věkové, profesní).
  • Informační materiály, tiskoviny nebo přenosy dat jinými nosiči jako jsou například CD, DVD, multimediální aplikace, audiovizuální produkty, nebo WWW stránky.
  • Informační materiály periodického charakteru, které jsou převážně určeny pro veřejnost (tj. nikoliv pouze pro členy vlastní organizace).
  • Informační materiály neperiodického charakteru (informační skládanky, publikace, sborníky, CD apod.).
  • Informační materiály s charakterem regionálních učebních textů určený pro základní, odborné a střední školství.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit 100 000 Kč včetně DPH.
 • Pro dotační program je vyčleněna částka 1 500 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován v Karlovarském kraji.
 • Na financování projektu není možno využít souběh dotací z rozpočtu kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>