Přeskočit na obsah

Program na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Karlovarském kraji

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

Příjem žádosti:

 • Žádosti o poskytnutí příspěvku pro realizaci projektu plánovaného na příslušný kalendářní rok se podávají od 16. 1. 2024, 9.00 hod. do 23. 1. 2024, 16.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Na účel A/ OCHRANY PŘÍRODY — nestátní neziskové organizace (spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné organizace, nadace, nadační fondy), obce, právnické osoby, fyzické osoby podnikající a fyzické osoby nepodnikající.
 • Na účel B/ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY — nestátní neziskové organizace — spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné organizace, nadace, nadační fondy.

Typy podporovaných projektů:

 • A/ OCHRANA PŘÍRODY
  • záchranné programy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, zejména významných ojedinělým výskytem v České republice na území kraje,
  • mapování a monitoring výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a druhů významných, v rámci kraje s výjimkou hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na chráněné zájmy dle zvláštních předpisů,
  • podpora biodiverzity (cílem této podporované oblasti je posílení populací ohrožených druhů rostlin a živočichů a jejich biotopů, posílení biologické rozmanitosti na úrovni stanovišť a snížení antropogenních vlivů na přírodu a krajinu). Tato oblast zahrnuje především: opatření k ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, zajišťování péče o chráněná území (mimo CHKO, NPP, NPR a pozemky nutné pro obranu státu), opatření k překonávání migračních bariér, obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích…,
  • podpora činnosti záchranných stanic pro zraněné a hendikepované živočichy,
  • podpora činnosti útulků a azylových domů pro opuštěná, týraná a hendikepovaná zvířata,
  • podpora kastračních programů pro opuštěné a toulavé kočky na území Karlovarského kraje,
  • projekty technických úprav v krajině pomocí přírodě šetrných technologií, zejména úpravy a značení pramenů vodních toků, péče o vodní zdroje, zřízení a obnovu studánek, zřízení a opravy malých technických a kulturních staveb v krajině umocňující krajinný ráz, projekty čištění malých vodních toků a tůněk apod.
 • B/ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA (EVVO)
  • celoroční provoz střediska s ekovýchovným zaměřením na území Karlovarského kraje, kdy: 
   • ekologická výchova je v zakládacím dokumentu žadatele uvedena jako hlavní činnost nebo jedna z hlavních činností,
   • ekovýchovné středisko žadatele k datu vyhlášení programu podpory provádělo soustavnou ekovýchovnou činnost minimálně půl roku,
   • středisko s ekovýchovným zaměřením má prostory pro ekovýchovnou činnost ve svém vlastnictví nebo v dlouhodobém pronájmu,
  • akce pro veřejnost na území Karlovarského kraje, kde environmentální tématika musí být hlavním prvkem akce: 
   • pořádání nepobytových akcí s ekovýchovnou tématikou, soutěží, ekologické výukové programy, přednášky, semináře a výstavy pro děti a mládež.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně 100 000 Kč včetně DPH (pokud je DPH uznatelným výdajem).
 • Maximálně však 80 % z celkových uznatelných nákladů na projekt.
 • Pro dotační program je vyčleněna částka 12 000 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2024.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován v Karlovarském kraji.
 • Žadatel může podat maximálně jednu žádost v rámci dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru