Přeskočit na obsah

Program na podporu odborné činnosti v památkové péči — Zlínský kraj

Cílem Programu je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu, tzn. veřejně prospěšných projektů spolků, popř. jiných subjektů, jejichž činnost napomáhá k ochraně nemovitého i movitého památkového fondu na území Zlínského kraje a k popularizaci péče o něj.

Příjem žádostí:

 • Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace ve lhůtě od 22. 01. 2024 do 09. 02. 2024 do 13:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolek, zapsaný ústav, obecně prospěšné společnosti a zájmová sdružení právnických osob působící v oblasti památkové péče, dále obec, vysoké školy či příspěvkové organizace obcí.
 • Žadatelem musí být subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem Programu je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu, tzn. veřejně prospěšných projektů spolků, popř. jiných subjektů, jejichž činnost napomáhá k ochraně nemovitého i movitého památkového fondu na území Zlínského kraje a k popularizaci péče o něj.
 • Důvodem poskytnutí dotace je především naplnění těchto priorit: 
  • a. Zvýšení vlivu na samosprávy obcí a podpora spolkové činnosti v zájmu jejich zapojení do
   obnovy památek,
  • b. zvýšení povědomí o kulturně historickém bohatství Zlínského kraje,
  • c. podpora edukace,
  • d. posilování regionálního patriotismu,
  • e. podpora života v kulturních památkách a památkách místního významu v kraji,
  • f. vytváření pozitivního obrazu památkové péče v kraji.
 • Sborníky, periodika, konference, semináře, přednášky, výstavy, katalogy, dny otevřených památek, víkend památkových domků, škola řemesel a ostatní projekty zaměřené na památkovou péči.

Forma a výše podpory:

 • Celková předpokládaná částka určená pro Program je 500 000 Kč.
 • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 30 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 120 000 Kč.
 • Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu. V případě, kdy žadatelem je obec nad 5 000 obyvatel, maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifikace a omezení:

 • Projekty v rámci Programu musí být realizovány na území Zlínského kraje.
 • Realizace projektu může být zahájena nejdříve dne 01. 01. 2024.
 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je stanoveno na 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru