Přeskočit na obsah

Program na podporu provozování domácí hospicové a paliativní péče v Kraji Vysočina

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit provoz středisek domácí hospicové/paliativní péče na území Kraje Vysočina, a to z důvodu zajištění co nejvyšší možné míry dostupnosti těchto sociálních služeb v Kraji Vysočina.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 01. 2024 do 26. 01. 2024.

Příjemci podpory:

 • Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech působící v sociální oblasti,
 • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v sociální oblasti.
 • Příjemce musí mít vydanou registraci sociální služby (odlehčovací služby pro klienty v nevyléčitelném stadiu nemoci) a být zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.

Typy podporovaných projektů:

 • Financování provozu domácí hospicové péče. 
  • K naplňování účelu programu je podporována činnost (provoz) domácí hospicové/paliativní péče, která není součástí odlehčovací služby definované zákonem o sociálních službách (např. zdravotnické úkony, zapojení lékařů, půjčování pomůcek anebo práce s pozůstalým), která je vykonávána mobilním specializovaným paliativním multidisciplinárním týmem složeným v souladu s platnými metodikami Ministerstva zdravotnictví a zároveň Všeobecné zdravotní pojišťovny pro odbornost 926 – domácí specializovaná paliativní péče, s časovou dostupností 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 6 000 000 Kč; pokud na území okresu působí pouze jeden poskytovatel, činí maximálně 12 000 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace: 0 % celkových nákladů projektu.
 • Dotace je stanovena jako součin předpokládaného počtu pacientů zařazených a vykazovaných v odbornosti 926 domácí specializovaná paliativní péče veřejného zdravotního pojištění a částky 35 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2024 a ukončen nejpozději do 31. 12. 2024. Uznatelné náklady mohou vznikat pouze v tomto období, ale musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do 20. 1. 2025.
 • Lokalizace projektů: Kraj Vysočina.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru