Přeskočit na obsah

Program na podporu sportovní činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů v územním obvodu města Kolína

Cílem poskytnutí dotace je podpora TJ a SK, které se soustavně a pravidelně během roku zabývají sportovní činností mládeže a dospělých na území města Kolína.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 02. 12. 2022 do 10. 01. 2023.

Příjemci podpory:

 • Tělovýchovná jednota či sportovní klub, který splňuje náležitosti uložené těmito pravidly a je registrován u Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Kolín.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace jsou poskytovány na sportovní činnost těchto TJ a SK; do sportovní činnosti lze zahrnout: 
  • a) pronájem tělocvičen a dalších sportovních zařízení,
  • b) údržbu sportoviště, úhradu spotřeby energií a vody – za uznatelné náklady se považují také poskytnuté zálohy v daném kalendářním roce a dohadné položky s tím, že výši skutečné spotřeby je poskytovatel povinen doložit po vyúčtování dotace,
  • c) materiální vybavení (nářadí, náčiní, vybavení sportovců a trenérů) do 40 000 Kč,
  • d) zdravotnický materiál,
  • e) úhradu nákladů za úklid prostor pro sportovní činnost,
  • f) úhradu nákladů na dopravu na sportovní akce,
  • g) náklady na dopravu sportovců do místa výkonu jejich činnosti (letenky lze uplatnit pro jednoho hráče či závodníka 1x za sezónu tam a zpět),
  • h) startovné a účastnické poplatky na sportovních akcích,
  • i) náklady na pořadatelskou službu (ochrana osob, ostraha majetku, oprávněnost ke vstupu, řízení provozu na parkovišti, zdravotník, hasičská hlídka),
  • j) náklady na technické zajištění domácích utkání a soutěží – rozhodčí, další činovníci závodu a pořadatelé, propagace, pořízení videozáznamu soutěží a další služby nutné pro uskutečnění utkání dle platných sportovně technických podmínek příslušného sportu,
  • k) náklady na ubytování sportovců a realizačního týmu při sportovních akcích,
  • l) náklady na ubytování sportovců,
  • m) rehabilitaci a regeneraci závodníků a hráčů (masérské služby, fyzioterapeut, plavecký bazén a další regenerační procedury, pitný režim),
  • n) pojištění sportovců,
  • o) sportovní soustředění a výcvikové tábory (doprava, pronájem sportovišť, ubytování, stravování, regenerace),
  • p) hrubé mzdy/odměny hráčů a trenérů do 30 000 Kč/měsíc (pro nejvyšší soutěže neplatí omezení měsíční částky, ale omezení max. 50 % z celkové dotace na sportovní činnost),
  • q) administrativu klubu – vedení účetnictví, do 10 % z celkové dotace na sportovní činnost, maximálně do 5 000 Kč měsíčně,
  • r) administrativní poplatky – vzdělávání trenérů, cvičitelů a rozhodčích, registrační poplatky sportovním svazům, hráčské licence,s) náklady na věcné a finanční ceny,
  • s) náklady na věcné a finanční ceny pro sportovní akce.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných na programovou dotaci „Program
  na podporu sportovní činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů v územním obvodu
  města Kolína pro rok 2023“ činí 4 900 000 Kč.
 • Určujícími kritérii pro stanovení výše dotace v konkrétním případě jsou velikost členské základny, sportovní výsledky a vlastnictví či dlouhodobý pronájem sportovišť. Základem pro výpočet výše dotace budou údaje uvedené v dotaznících za 2. pololetí roku 2022 a 1. pololetí roku 2023.

Specifika a omezení:

 • Dotace nelze přidělit žadatelům, vůči nimž má Město Kolín nebo jiné instituce jakékoliv finanční pohledávky. Toto ustanovení platí i pro závazky po lhůtě splatnosti hrazené na základě splátkového kalendáře.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru