Přeskočit na obsah

Program na podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje — Místní Agenda 21 a Zdraví 2030 v Kraji Vysočina

Dotace na podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje ve strategickém řízení na místní úrovni, správa věcí veřejných v souladu s principy místní Agendy 21 a popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje, místní Agendy 21 a Zdraví 2030 na úrovni obcí, měst, mikroregionů, MAS, škol v Kraji Vysočina a nestátních neziskových organizací v Kraji Vysočina.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 22. 01. 2024, 08:00:00 do 12. 05. 2024.

Příjemci podpory:

 • Obec, svazky obcí.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Spolky, ústavy a nadace.

Typy podporovaných projektů:

 • Zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví a v jejich rámci tisk informačních, výchovných a edukačních materiálů, zajištění propagačních předmětů souvisejících s akcemi realizovanými v rámci projektu, zajištění soutěží s naučnou tematikou, besed a dalších osvětových akcí.
 • Příprava, tisk a distribuce výchovných a informačních materiálů na témata související MA 21, ochranou a podporou zdraví a životního prostředí .
 • Zavádění principů zdravého životního stylu do škol a organizací zřizovaných žadateli.
 • Činnost dětských zastupitelstev, žákovských a studentských parlamentů a realizace dětských fór a kulatých stolů.
 • Ekologické audity a ekologizace provozu škol a jiných právnických osob zřizovaných či spravovaných žadatelem.
 • Pořádání výstav a prezentací o udržitelném rozvoji, MA 21, podpoře zdraví a souvisejících tématech.
 • Pořádání kulatých stolů, seminářů a konzultací k okruhům rámcového vzdělávacího plánu a školního vzdělávacího programu škol podporujících zdraví.
 • Aplikace nástrojů a metod přispívajících k zapojování veřejnosti do plánování rozvoje.
 • Vypracování či aktualizace strategií udržitelného rozvoje.Wwebové stránky věnované realizaci MA21 nebo podpoře zdraví v  municipalitě nebo škole podporující zdraví — registrace domény, tvorba, aktualizace www stránek, apod.; zajištění prezentace činností MA21 a podpory zdraví — tiskové a mediální zprávy, inzerce, apod..
 • Sledování vlastních indikátorů MA21 stanovených komunitní metodou – sociologické průzkumy, ankety, šetření spokojenosti, apod..
 • Sledování mezinárodně standardizovaných indikátorů UR – náklady na měření a vyhodnocování indikátorů dle metodiky ECI.
 • Udržování a následné vyhodnocování cílů individuálního projektu školy podporující zdraví (sociologické výzkumy, ankety, oborové studie).
 • Zavádění certifikovaných systémů řízení kvality ve veřejné správě – ISO, EMAS, CAF, aj.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků: 1 800 000 Kč.
 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt je : 
  • 40 000 Kč pro žadatele zařazeného do kategorie „Ostatní“ nebo „Zájemci“ Kritérií MA21, žadatelé zapojení v NSZM ČR v Lize NSZM v kategorii „Pozorovatel“,
  • 60 000 Kč pro žadatele zařazeného do kategorie D Kritérií MA21, žadatelé zapojení v NSZM ČR v Lize NSZM v kategorii „Začátečník“,
  • 80 000 Kč pro žadatele zařazeného do kategorie C Kritérií MA21, žadatelé zapojení v NSZM ČR v Lize NSZM v kategorii „Pokročilý“,
  • 90 000 Kč pro žadatele zařazeného do kategorie B nebo A Kritérií MA21, žadatelé zapojení v NSZM ČR v Lize NSZM v kategorii „Šampion“,
  • 60 000 Kč pro žadatele zařazeného do projektu „Škola podporující zdraví“.
 • Minimální podíl příjemce dotace: 40 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho kola Programu může žadatel podat pouze jeden projekt.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru