Přeskočit na obsah

Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji

Dotace na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 2. 1. 2024 do 1. 3. 2024

Příjemci dotací:

 • Obec, svazek obcí, právnická osoba zřízená dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, která je vlastníkem nebo provozovatelem vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu1 , v níž má obec nebo svazek obcí v kraji, majetkovou účast minimálně 51%.

Typy podporovaných projektů:

 • Program byl zřízen za účelem poskytování dotací na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje.
 • Za vodohospodářskou infrastrukturu se pro účely tohoto Programu považují zejména: 
  • a) zdroje pitné vody, stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů vč. úpraven vody a jiné součásti vodovodů pro veřejnou potřebu;
  • b) stavby kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, kořenových čistíren odpadních vod a jiných součástí kanalizace pro veřejnou potřebu;
  • c) stavby a zařízení na ochranu před povodněmi, stavby retenčních prostorů (vodních nádrží, suchých poldrů), stavby dešťových kanalizací včetně objektů k zasakování dešťových vod, stavby k vodohospodářským melioracím a úpravě vodní bilance (zavlažování a odvodnění pozemků, převody vody, ochrana pozemků před erozní činností vody), vodohospodářská opatření spojená s obnovou environmentálních funkcí území (revitalizace a obnova funkce pramenných oblastí, revitalizace a úprava toků, realizace opatření k ochraně zdrojů pitné vody).

Formy a výše podpory:

 • Maximální procentuální podíl dotace a maximální výše poskytované dotace: 
  • a) maximální procentuální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu je 70 %. Konkrétní výše podílu dotace bude stanovena rozhodnutím orgánu Ústeckého kraje o poskytnutí dotace;
  • b) maximální výše poskytované dotace, která je poskytována v režimu de minimis činí 200 000 EUR za podmínek vymezených čl. 4 Programu; c) maximální výše poskytované dotace na vodohospodářskou infrastrukturu dle čl. 2 odst. 3) písm.
  • c) Programu, která na základě posouzení poskytovatele dle čl. 4 odst. 4) Programu nezakládá veřejnou podporu, činí max. 5 000 000 Kč;
  • d) minimální výše poskytované dotace činí 30 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze poskytnout pouze na projekt, který je v souladu s koncepčními dokumenty kraje schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje, popřípadě přímo napomáhá splnění v nich stanovených cílů (PRVKUK, Program rozvoje Ústeckého kraje).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru