Přeskočit na obsah

Program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení, kluboven a táborových základen na území Kraje Vysočina

Dotace na modernizaci a údržbu zařízení pro sportovní, tělovýchovné a zájmové aktivity, a to z důvodu zlepšení podmínek pro sportovní a volnočasové vyžití obyvatel regionu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 16. 01. 2023 do 20. 01. 2023.

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v oblasti sportu a tělovýchovy (sport a tělovýchova jsou v hlavní činnosti);
 • Obce na území Kraje Vysočina;
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina, založené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích;
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Typy podporovaných projektů:

 • v Podprogramu A: Sportoviště

  • výstavba sportovišť včetně pořízení odpovídajícího sportovního vybavení;
  • údržba a modernizace sportovišť včetně pořízení odpovídajícího sportovního vybavení;
  • pořízení sportovního vybavení.
 • Pro účely Podprogramu A nejsou dětská hřiště (pískoviště, skluzavky, houpačky, apod.) chápána jako sportoviště.
 • v Podprogramu B: Klubovny
  • výstavba, údržba a modernizace kluboven, v nichž se konají pravidelné a dlouhodobé zájmové aktivity dětí a mládeže.
  • Klubovnou není chápána místnost určená pro sportovní a tělovýchovné aktivity, pro práci dětských skupin, pro činnosti v oblasti protidrogové prevence a pro volnočasovou zájmovou aktivitu dětí a mládeže nemající pravidelný a dlouhodobý charakter. 
 • v Podprogramu C: Táborové základny
  • výstavba, údržba a modernizace táborových základen pro pořádání letních táborů se zaměřením na hygienické a ubytovací zázemí.
  • Letním táborem je myšlena pobytová akce v délce trvání minimálně pěti po sobě jdoucích kalendářních dní zaměřená primárně na děti a mládež. Za letní tábor se nepovažuje sportovní soustředění.

Forma a výše podpory:

 • Podprogram A Sportoviště:
  • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je
  • 30 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 200 000 Kč.
 • Podprogramy B (Klubovny) a C (Táborové základny):
  • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je
  • 30 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 80 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace je 50 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2023 a ukončen nejpozději do 31. 12. 2023. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru