Přeskočit na obsah

Program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení, kluboven a táborových základen na území Kraje Vysočina

Účelem poskytnutých finančních prostředků je výstavba, technické zhodnocení, oprava a údržba zařízení pro sportovní, tělovýchovné a zájmové aktivity, a to z důvodu zlepšení podmínek pro sportovní a volnočasové vyžití obyvatel regionu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 01. 2024 do 26. 01. 2024.

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (organizace žádající do Podprogramu A musí mít sportovní činnost uvedenou ve svých zakládacích dokumentech v hlavní činnosti);
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení nezřizované krajem ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (pouze u Podprogramů A a C).

Typy podporovaných aktivit:

 • K naplňování účelu programu jsou podporovány následující aktivity:
  • v Podprogramu A: Sportoviště.
  • výstavba, technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce), oprava a údržba sportovišť.
  • Pro účely Podprogramu A nejsou dětská hřiště (pískoviště, skluzavky, houpačky, apod.) chápána jako sportoviště.
 • v Podprogramu B: Klubovny.
  • výstavba, technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce), oprava a údržba kluboven, v nichž se konají pravidelné a dlouhodobé zájmové aktivity dětí a mládeže.
  • Klubovnou není chápána místnost určená pro sportovní a tělovýchovné aktivity, pro práci dětských skupin, pro činnosti v oblasti protidrogové prevence a pro volnočasovou zájmovou aktivitu dětí a mládeže nemající pravidelný a dlouhodobý charakter.
 • v Podprogramu C: Táborové základny.
  • výstavba, technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce), oprava a údržba táborových základen pro pořádání letních táborů se zaměřením na hygienické a ubytovací zázemí.
  • Letním táborem je myšlena pobytová akce v délce trvání minimálně pěti po sobě jdoucích kalendářních dní zaměřená primárně na děti a mládež. Za letní tábor se nepovažuje sportovní soustředění a příměstský tábor.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků: 5 900 000 Kč.
 • Podprogram A: Sportoviště — 5 400 000 Kč.
 • Podprogram B: Klubovny — 250 000 Kč.
 • Podprogram C: Táborové základny — 250 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace: 50 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Lokalizace projektů: Kraj Vysočina.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru