Přeskočit na obsah

Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji

Dotace na podporu zvyšování kvality vzdělávání na vysokých školách s cílem zvýšení uplatnitelnosti absolventů jednotlivých typů akreditovaných studijních programů na trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 1. 2024 do 19. 1. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů:
 • se sídlem v Olomouckém kraji (bez ohledu na případné pobočky) nebo
 • se sídlem mimo Olomoucký kraj v případě, že dotace bude použita pro pobočku příjemce zřízenou na území Olomouckého kraje;
 • a které zároveň bylo před podáním žádosti o dotaci vyhlašovatelem tohoto dotačního programu odsouhlaseno použití minimálně 20 % z požadované dotace na Projekt zaměřený na rozvoj regionu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Obecným účelem vyhlášeného dotačního programu podpora rozvoje Olomouckého kraje, zvýšení uplatnitelnosti absolventů vysokých škol ve všech typech studijních programů na trhu práce a zvýšení odborné úrovně pracovníků institucí pro výzkum a vývoj prostřednictvím:
  • 1) zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách;
  • 2) rozvoje spolupráce středního a vysokého školství;
  • 3) rozvoje lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje;
  • 4) podpora profesně zaměřených bakalářských a/nebo magisterských studijních oborů;
  • 5) podpora přípravy nových bakalářských a/nebo magisterských akademicky zaměřených studijních oborů směřujících do polytechnického vzdělávání, nových technologií včetně technologií k udržitelnému rozvoji a průmyslu;
  • 6) podpora propagace studijních oborů vysokých škol včetně propagace na středních školách; 
  • 7) podpora praxe studentů ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce;
  • 8) spolupráce s odborníky z praxe při výuce a zajištění praxe pro studenty;
  • 9) spolupráce škol se zaměstnavateli, organizacemi zaměstnavatelů a ostatními aktéry vzdělávacího systému;
  • 10) podpory dobrovolnictví;
  • 11) realizace Projektu, zaměřeného na rozvoj regionu (projednaného a odsouhlaseného věcně příslušným členem Rady Olomouckého kraje před podáním žádosti o dotaci) v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021 – 2027 a s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje pro období 2020 – 2024.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jednu činnost činí 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu činnost činí 6 000 000 Kč.
 • Povinná spoluúčast žadatele není požadována.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru