Přeskočit na obsah

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji

Dotace na předcházení sociálnímu vyloučení a osamocení seniorů prostřednictvím podpory komunitního života, zvyšování kompetencí seniorů, pro seniorských aktivit a dobrovolnictví.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je od 10. 11. 2023 do 16. 11. 2023 včetně.

Příjemci podpory:

 • V rámci dotačních titulů
 • PZS 1/24 a PZS 2/24 spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů), příspěvkové organizace obcí a obce. V případě územně členěných statutárních měst může o dotaci žádat jménem města rovněž městská část či městský obvod. Provoz dobrovolnických center nebude podporován.
 • Žadatelé s výjimkou obcí musí prokázat minimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnosti v dané oblasti pro osoby ve věku 60 a více let ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy) na území Moravskoslezského kraje.
 • V rámci dotačního titulu PZS 3/24 právnické osoby, které jsou vysílajícími organizacemi na základě akreditace udělené Ministerstvem vnitra (podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů), za účelem podpory dobrovolnictví u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb a v přirozeném prostředí osob.
  Stávající právnickou osobou, která je vysílající organizací, se rozumí subjekt, který v den podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje doloží platnou akreditaci Ministerstva vnitra.

Typy podporovaných projektů:

 • PZS 1/24 Podpora komunitních aktivit zaměřená na seniory.
 • PZS 2/24 Podpora aktivit v oblasti vzdělávání seniorů.
 • PZS 3/24 Podpora dobrovolnictví u seniorů v přirozeném prostředí a v sociálních službách.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30 000 Kč, maximální výše dotace 100 000 Kč.
 • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu činí 20 %, max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu činí 80 %.
 • V případě, že žadatelem je obec nebo příspěvková organizace obce, činí minimální spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu 50 % a maximální spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu činí 50 %.

Specifika a omezení:

 • V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně dvě žádosti, přičemž každá žádost musí být podána v rámci jiného dotačního titulu.
 • Realizace projektu bude zahájena nejdříve od 1. 1. 2024 a ukončena nejpozději do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji”

 1. Daniel Švábík

  jako zastupitel obce Otice bych rád získal bližší informace, plánujeme výlety pro seniory za kulturou a památkami a rádi bychom takový dotační titul využili na autobus případně vstupné či malé občerstvení po cestě. Jde nám např. o návštěvu divadla v Ostravě, také třeba nějaké památné místo v okolí, kvůli věku a pohodlí seniorů odjezd autobusem a ten samý den návrat, přece jen na noc mají rádi své pohodlí doma.
  Děkuji vám
  Daniel Švábík

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   v rámci programu jsou podporovány také sportovní a turistické akce za účelem zlepšení nebo udržování fyzické kondice a prohloubení vztahů v komunitě, poznávací zájezdy za účelem prohloubení vztahů v komunitě a poznávání zajímavých míst. Uznatelnými náklady jsou neinvestiční náklady, spotřeba materiálu, drobný dlouhodobý hmotný majetek, spotřeba energie, jiné uznatelné služby (náklady). Neuznatelné náklady jsou ubytování vč. stravy, občerstvení včetně nákupu potravin a nápojů, vyjma věcných odměn, cestovní náhrady spojené s realizací pracovní cesty zaměstnanců, nákup pohonných hmot. Veškeré další podmínky naleznete na stránkách programu: https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-zdraveho-starnuti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2023–13456/. Případně se obraťte přímo na kontaktní osobu programu, paní Mgr. Pavlína Hrbáčová, tel. 595 622 658, e‑mail: pavlina.hrbacova@msk.cz
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru