Přeskočit na obsah

Program podpory financování akcí s podporou EU v Moravskoslezském kraji

Podpora rozvojových záměrů malých obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na kofinancování vlastního podílu příjemce při čerpání dotací z fondů Evropské unie.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je od 26. 2. 2018 do 31. 10. 2019 včetně.

Příjemci podpory:

 • Obce do 5 000 obyvatel.
 • Dobrovolné svazky obcí. Členská obec s počtem obyvatel nad 5. tis. nemůže být zapojena do realizace projektu.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelová investiční dotace bude příjemci dotace z fondů EU poskytnuta na kofinancování projektů v rámci: 
  • Integrovaného operačního programu(PO 1, PO2, PO3).
  • Operačního programu Životní prostředí (PO 1, PO 3, PO 4, PO 5).
  • Programu Interreg V‑A Česká republika — Polsko.
  • Programu Interreg V‑A Slovenská republika — Česká republika.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace je 100 000 Kč, maximální výše dotace je 1 000 000 Kč, v rámci OP ŽP, Prioritní osy 1, Specifického cíle 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod je maximální výše dotace 3 000 000 Kč.
 • Procentuální výše dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje bude činit maximálně 80 % vlastního podílu příjemce.
 • Výše vlastního podílu žadatele nesmí být nižší než 10 % uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru