Přeskočit na obsah

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji

Dotace na podporu kultury a zachování kulturního dědictví v Pardubickém kraji, zejména s ohledem na vytváření příznivých podmínek pro kulturní rozvoj a péči o uspokojování kulturních potřeb občanů kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat v termínu  od 02. 01. 2024 do 31. 01. 2024.

Příjemci podpory:

 • Podprogram 1 — Podprogram A i B: a. neziskové subjekty (obecně prospěšné společnosti, spolky, kluby aj.), fyzické osoby, obce do 3000 obyvatel a jimi zřizované příspěvkové organizace (za ně vždy žádá jejich zřizovatel); b. právnické osoby, obce nad 3000 obyvatel a jimi zřizované příspěvkové organizace (za ně vždy žádá jejich zřizovatel), dobrovolné svazky obcí.
 • Podprogram 2 — Podprogram A1, A2 Fyzické a právnické osoby zaměřené na činnost v oblasti ochrany, prezentace a popularizace movitého kulturního dědictví (sbírkotvornou činnost) na území Pardubického kraje spravující sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (dále jen CES) vedená Ministerstvem kultury ČR. Za příspěvkové organizace zřizované městy a obcemi žádá vždy jejich zřizovatel. b. Podprogram B Fyzické a právnické osoby prezentující historické a kulturní dědictví na území Pardubického kraje, které nespravují sbírky zapsané v CES.
 • Podprogram 3 — Podprogram A, B: Vlastník kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, která se nachází na území Pardubického kraje. Podprogram C: Vlastník objektu či pozemku, na němž se tento objekt nachází, popřípadě jiné osoby na základě plné moci udělené vlastníky těchto objektů či pozemků.
 • Podprogram 4 ‑Právnické a fyzické osoby činné v oblasti kultury, vlastníci kulturních památek, evidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.
 • Podprogram 5 — Příspěvkové organizace v oblasti kultury zřizované poskytovatelem.
 • Podprogram 6 — Východočeské divadlo Pardubice. Komorní filharmonie Pardubice.

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram 1 – Podpora kulturních aktivit.
 • Podprogram 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií.
 • Podprogram 3 – Podpora památkové péče.
 • Podprogram 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče.
 • Podprogram 5 – Příspěvky na provoz, investiční příspěvky a návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím v oblasti kultury zřizovaným Pardubickým krajem.
 • Podprogram 6 – Podpora Východočeského divadla Pardubice a Komorní filharmonie Pardubice.

Forma a výše podpory:

 • Podprogram 1  — Minimální a maximální výše dotace podprogram A 5 – 20 tis. Kč, podprogram B 10 – 50 tis. Kč.
 • Podprogram 2 – Minimální a maximální výše dotace ve všech podprogramech 10 – 80 tis. Kč.
 • Podprogram 3 – Podprogram A, B Minimální výše poskytnuté dotace: 50 tis. Kč. Podprogram C Výše poskytnuté dotace: 15 – 50 tis. Kč.
 • Podprogram 4 — Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na tuto část programu je 11 555 tis. Kč.
 • Podprogram 5 — Výše příspěvku na provoz či investičního příspěvku může činit až 100 % celkových provozních nákladů organizace.
 • Podprogram 6 — Maximální výše podpory v rámci tohoto Programu může být do výše 20 % celkových nákladů na činnost VČD/KF.

Specifika a omezení:

 • Z programu není poskytována podpora vydávání novin, časopisů, neperiodických publikací a hudebních nosičů zveřejňovaných v tištěné či elektronické podobě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru