Přeskočit na obsah

Program podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy

Hlavním cílem grantového programu je systematické zlepšování podmínek pro přístupnost a odstranění bariér ve veřejném prostoru na území hlavního města Prahy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 1. 10. 2021 do 30. 11. 2021.

Příjemci podpory:

 • Městská část hl. m. Prahy.
 • Příspěvková organizace hl. m. Prahy nebo městské části hl. m. Prahy.
 • Další právnické osoby působící na území České republiky, které jsou registrovány v souladu s právním řádem České republiky.
 • Spolky, nadace či nadační fondy a ústavy podle občanského zákoníku.
 • Církve a náboženské společnosti podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
 • Obecně prospěšné společnosti podle občanského zákoníku, g. veřejnoprávní instituce (veřejné vysoké školy, akademie věd, školské právnické osoby apod.).
 • Fyzická osoba, která má občanství členského státu Evropské unie a trvalé bydliště/sídlo na území České republiky.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření I. Zpřístupňování veřejně užívaných prostor, včetně úpravy stávajících technických zařízení: 
  • a) opatření na trvalé odstranění bariér u vstupů/vchodů do veřejně přístupných prostor, která nemají charakter technického zařízení (např. výstavba nájezdové rampy nebo jiné stavební úpravy k překonání výškového rozdílu apod.).
  • b) pořízení a instalace trvalých technických zařízení ke zpřístupnění veřejných prostor nebo úpravy již existujících trvalých zařízení do bezbariérové podoby (např. šikmé a vertikální plošiny, výtahy, bezbariérové řešení dveří apod.) v místech, kde v odůvodněných případech nelze realizovat netechnické opatření.
 • Opatření II. Pořízení prostředků usnadňujících překonání bariéry u vstupu do veřejně přístupného objektu, kterou nelze odstranit: 
  • podpora instalace elektronické signalizace pro žádost o asistenci, akustické signalizace, optické signalizace, pořízení mobilní rampy a podobně; zařízení typu schodolez není z tohoto Programu podporováno.
 • Opatření III. Výstavba nových bezbariérových veřejně přístupných sociálních zařízení a bezbariérová úprava stávajících sociálních zařízení ve veřejně přístupných prostorech.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2022. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 2 500 000 Kč.
 • I.a Odstranění bariér u vstupů do veřejně přístupných prostor: 
  • maximální výše finanční podpory: 1 000 000 Kč.
  • minimální finanční spoluúčast žadatele:
  • a) nestátní neziskové organizace 30%,
  • b) ostatní způsobilí žadatelé dle článku E. Programu 50%.
 • I.b Zpřístupňování veřejně užívaných prostor pomocí technických zařízení, případně úpravy těchto stávajících zařízení: 
  • maximální výše finanční podpory: 1 000 000 Kč.
  • minimální finanční spoluúčast žadatele:
  • a) nestátní neziskové organizace 30%,
  • b) ostatní způsobilí žadatelé dle článku E. Programu 50%.
 • II. Pořízení prostředků usnadňujících překonání bariéry u vstupu do veřejně přístupného objektu, kterou nelze odstranit: 
  • maximální výše finanční podpory: 50 000 Kč,
  • minimální finanční spoluúčast žadatele:
  • a) městská část hl. m. Prahy, příspěvkové organizace hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy 50%,
  • b) ostatní způsobilí žadatelé dle článku E. Programu 0%.
 • III. Výstavba nových bezbariérových veřejně přístupných sociálních zařízení a bezbariérová úprava stávajících sociálních zařízení ve veřejně přístupných prostorech: 
  • maximální výše finanční podpory: 200 000 Kč,
  • minimální finanční spoluúčast žadatele:
  • a) městská část hl. m. Prahy, příspěvkové organizace hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy 50%,
  • b) ostatní způsobilí žadatelé dle písm. E. Programu 0%.

Specifika a omezení:

 • Příjemce je povinen zajistit udržitelnost Projektu minimálně po dobu 5 let. Udržitelností Projektu se rozumí, že prostor, který bude účelem Žádosti zpřístupněn, bude minimálně tuto dobu splňovat podmínky uvedené v článku A. Programu. Tuto povinnost lze převést na případného právního nástupce (vlastníka či provozovatele dotčené nemovitosti) a o této skutečnosti informovat HMP.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru