Přeskočit na obsah

Program podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy

Dotace je určena na Projekty pro děti a mládež do 26 let věku s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat  od 25. 9. 2021 do 11. 10. 2021.

Příjemci podpory:

 • O Dotaci mohou žádat právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. spolky, pobočné spolky, nadace či nadační fondy a ústavy, nebo obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Žadatel musí mít ve svých ustavujících dokumentech (stanovách, zakládací listině, statutu apod.) zakotvenou práci s Dětmi a mládeží. Žadatel v rámci Opatření I., II. a IV. je povinen realizovat pravidelnou celoroční činnost s Dětmi a mládeží v jejich volném čase (min. 2x měsíčně). Žadatel v rámci Opatření III. a V. je povinen věnovat se práci s Dětmi a mládeží.

Typy podporovaných projektů:

 • Jsou vyhlášeny následující programy: 
  • Opatření I. Prostorové a materiální zajištění činnosti s Dětmi a mládeží ve volném čase.
  • Opatření II. Prázdninová činnost s Dětmi a mládeží.
  • Opatření III. Akce pro Děti a mládež na území hlavního města Prahy.
  • Opatření IV. Krátkodobé akce pro Děti a mládež mimo území hlavního města Prahy.
  • Opatření V. Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí.
  • Opatření VI. Podpora vzdělávání pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2022. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 25 milionů Kč.
 • HMP poskytuje Dotaci do výše 100% způsobilých nákladů (výdajů) jednotlivého Projektu. 

Specifika a omezení:

 • Dotaci je možné použít na úhradu nákladů (výdajů) vzniklých od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 a uhrazených od 1. 5. 2022 do 31. 5. 2023 včetně.
 • Žadatel může podat pouze jednu Žádost, která může obsahovat více Projektů.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru