Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

shutterstock_132261101.jpg
Share Button

Program patří mezi nejdůležitější nástroje podpory česko-bavorské spolupráce od vstupu České republiky do EU. Financované projekty jsou realizovány společně partnery z obou zemí a mají pozitivní dopad na celé společné území. Do dotačního území v rámci České republiky spadá Plzeňský kraj, Karlovarský kraj a Jihočeský kraj.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 10. zasedání Monitorovacího výboru je 21. srpen 2019 do 23:59 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadateli o dotaci mohou být veřejné a soukromé instituce v oblasti výzkumu a inovací, univerzity a vysoké školy, vzdělávací instituce, subjekty veřejné správy, neziskové organizace, komory a sdružení, ESÚS.

Typy podporovaných projektů:

 • Výzkum, technologický rozvoj a inovace.
  • V souladu s obsahově-strategickým zaměřením národních a regionálních inovačních strategií má Prioritní osa 1 přispět k rozvoji plánovaných kapacit výzkumu a jejich většímu přeshraničnímu využití za účelem efektivního využití stávajícího potenciálu výzkumu a inovací a vytváření přeshraničních synergií.
 • Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů.
  • Prioritní osa 2 se zaměřuje na udržitelný rozvoj dotačního území a na ekologicky a sociálně zodpovědný přístup k přírodním a kulturním zdrojům.
 • Investice do dovedností a vzdělávání.
  • V Prioritní ose 3 mají být odbourávány bariéry v přeshraničním vzdělávání a má být zvýšena prostupnost vzdělávacího systému v dotačním území. Hlavním cílem je odbourání jazykové bariéry v dotačním území.
 • Přizpůsobení vzdělávání změněným podmínkám na společném trhu práce.
  • Podpořeny mají být aktivity, které přispějí k lepšímu zaměření vzdělávání a kvalifikace v dotačním území s ohledem na změněné potřeby trhu práce.
 • Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském příhraničí.
  • Intenzivnější koordinace, harmonizace a přeshraniční integrace služeb, standardů, plánování a aktivit struktur veřejné správy a poskytovatelů veřejných služeb na obou stranách hranice (institucionální spolupráce).
 • Technická pomoc.
  • Prostředky této prioritní osy jsou určeny subjektům programu a pokrývají část nákladů na řízení a správu programu.

Forma a výše podpory:

 • Projekty mohou být podpořeny dotací z prostředků ERDF až do výše 85 % celkových způsobilých výdajů.
 • Celková částka, která je v rámci programu k dispozici z Evropského fondu pro regionální rozvoj, činí 103 375 149 euro.

Specifika a omezení:

 • Na projektu se musí podílet minimálně jeden bavorský a jeden český partner.
 • Partneři si mezi sebou zvolí vedoucího partnera, který nese celkovou odpovědnost za realizaci projektu.
 • Každý projekt musí být tematicky přiřazen ke specifickému cíli příslušné Prioritní osy.
 • Projekt musí mít pozitivní dopad na bavorské a české příhraničí.
 • Projekt musí splnit minimálně tři ze čtyř kritérií spolupráce:
  • Společná příprava (nutno splnit vždy).
  • Společná realizace (nutno splnit vždy).
  • Společné financování.
  • Společný personál.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>