Přeskočit na obsah

Program prevence kriminality a závislostního chování v Karlovarském kraji

Dotace na podporu realizace aktivit v oblasti prevence kriminality na území Karlovarského kraje. 

Příjem žádostí:

 • Žádost je možné podat ve lhůtě od 18. 1. 2024, od 9.00 hodin do 25. 1. 2024, do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • a) Obec v územním obvodu Karlovarského kraje,
 • b) církevní právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
 • c) nadace a nadační fond podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • d) obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,
 • e) spolek a ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 Typy podporovaných projektů:

 • a) Studie, výzkumné práce (např. odborné projekty zpracování statistik vývoje nápadu trestné činnosti v obci, ankety a průzkumy veřejného mínění týkající se bezpečnostní situace v obci),

 • b)  podporu informovanosti občanů, medializaci problematiky prevence kriminality (např. informační kampaně na krizové téma, motivace občanů k aktivnímu přístupu pro zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany majetku),
 • c)  projekty zaměřené na odstraňování kriminogenních situací, omezování příležitostí ke spáchání zejména majetkové TČ a na zvyšování pravděpodobnosti dopadení pachatele,
 • d) vzdělávání odborné i laické veřejnosti zejména v oblasti nových hrozeb a trendů — kriminalita v kybernetickém prostředí, finanční gramotnost, dluhové poradenství, extremismus, rasismus, domácí násilí, týrání zvířat, sebepoškozování, závislosti atp.,
 • e) bezpečnostní cvičení a nácviky ve školách a školských zařízení (např. ozbrojený útočník),
 • f)  pomoc rizikovým skupinám osob, (potenciálním) obětem TČ (např. děti a mládež, senioři, „problémové“ rodiny, národnostní a etnické menšiny, obyvatelé v sociálně vyloučených lokalitách),
 • g) práci s pachateli TČ, snižování recidivy,
 • h)      realizaci akcí či resocializačních pobytů zaměřených na zmírnění či odstranění projevů rizikového chování predelikventních a delikventních dětí a mládeže ze závadového prostředí, s poruchami chování, ohrožené sociálně patologickými jevy. Program pobytu bude zaměřen na: 
  • protidrogovou prevenci,
  • prevenci kriminality,
  • prevenci závislostního chování,
 • i)  projekty z oblasti protidrogové prevence a prevence závislostního chování.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně 150 000 Kč.
 • Pro dotační program je vyčleněna částka 2 000 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2024.

Specifika a omezení:

 • Jedna žádost o dotaci bude obsahovat jeden komplexní projekt. V rámci jedné žádosti nelze požadovat finanční prostředky na několik nesouvisejících účelů žádosti o dotaci.
 • Žadatel může podat maximálně 2 žádosti v rámci dotačního programu.
 • Žadatelem o dotaci může být i nestátní nezisková organizace, která má sídlo mimo územní obvod Karlovarského kraje, pokud zde bude realizovat svůj projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru