Přeskočit na obsah

Program prevence kriminality Kraje Vysočina

Cílem programu je zajistit realizaci primární prevence kriminality, která je zaměřena na předcházení rizikového chování dětí a mládeže, popřípadě zmírňování jeho následků, rozvíjení sociálních kompetencí, podpory zdravého způsobu života, posílení schopnosti samostatně zvládat náročné životní situace a přijímat důsledky svých rozhodnutí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat nejpozději v termínu od 08. 03. 2024 do 23. 03. 2024.

Příjemci podpory:

 • V rámci podprogramu A (Primární prevence):
  • Spolky a ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  • Obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v oblasti prevence kriminality;
  • Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů.
 • V rámci podprogramu B (Sekundární a terciární prevence):
  • Obce na území Kraje Vysočina;
  • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina, založené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích;
  • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v oblasti prevence kriminality;
  • Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech působící v oblasti prevence kriminality;
  • Obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v oblasti prevence kriminality.

Typy podporovaných projektů:

 • V rámci podprogramu A (Primární prevence) jde o komplexní nabídku certifikovaných programů(jak prezenční forma tak i on-line) specifické primární prevence pokrývající celé spektrum rizikového chování realizovaná na prvních i druhých stupních základních škol a na nižších stupních šestiletých nebo osmiletých gymnázií v rámci pouze jednoho okresu Kraje Vysočina, a to včetně programů selektivní primární prevence do výše max. 10 % z celkového objemu všech realizovaných programů primární prevence.
 • V rámci podprogramu B (Sekundární a terciární prevence) jde o podporu aktivit zaměřených na sociální prevenci (sekundární a terciární prevenci) vycházející z bezpečnostní analýzy, které povedou k naplňování opatření obsažených v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2024.

Forma a výše podpory:

 • Podprogram A:
 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt nesmí přesáhnout alokaci daného okresu.
 • Podprogram B:
 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 150 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace:
  • Podprogram A: 0 % celkových nákladů na projektu.
  • Podprogram B: 10 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho kola Programu může žadatel podat maximálně dva projekty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru