Přeskočit na obsah

Program prevence kriminality ve městě Jihlava

Dotace na podporu a rozvoj neziskového sektoru působícího v oblasti prevence kriminality ve statutárním městě Jihlava, zajišťujícího realizaci činností k zajištění bezpečnosti pro občany města Jihlavy v oblasti kriminality.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 9. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, vyjma příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Jihlava, disponující platným oprávněním, které souvisí s danou činností v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vztahujícími se k vypsanému programu.
 • Právnické osoby — poskytovatelé činnosti preventivního, osvětového či veřejně prospěšného charakteru z řad neziskového sektoru, se sídlem na území ČR.
 • Spolky, ústavy, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech.

Typy podporovaných aktivit:

 • Snížení výskytu delikventní činnosti u dětí a mladých dospělých.
 • Prevence kriminality zaměřená na osoby zvlášť ohrožené (např. Senioři a zdravotně postižené osoby).
 • Snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů Jihlavy a návštěvníků města.
 • Dluhová problematika.
 • Terciární prevence (recidivisti, riziková mládež, cizinci, propuštění z výkonu trestu).

Forma a výše podpory:

 • Žadatel může podat Žádost o poskytnutí dotace v maximální výši 100 % celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však do výše 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Výdaje musí být prokazatelně vynaloženy během realizace projektu, a to v období od 1. 1. do 31. 12. příslušného kalendářního roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru