Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Program prevence kriminality ve městě Jihlava

police-378255__340
Share Button

Dotace na podporu a rozvoj neziskového sektoru působícího v oblasti prevence kriminality ve statutárním městě Jihlava, zajišťujícího realizaci činností k zajištění bezpečnosti pro občany města Jihlavy v oblasti kriminality.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 3. do 30. 9. 2020 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, vyjma příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Jihlava, disponující platným oprávněním, které souvisí s danou činností v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vztahujícími se k vypsanému programu.
 • Právnické osoby – poskytovatelé činnosti preventivního, osvětového či veřejně prospěšného charakteru z řad neziskového sektoru, se sídlem na území ČR.
 • Spolky, ústavy, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech.

Typy podporovaných aktivit:

 • Snížení výskytu delikventní činnosti u dětí a mladých dospělých.
 • Prevence kriminality zaměřená na osoby zvlášť ohrožené (např. Senioři a zdravotně postižené osoby).
 • Snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů Jihlavy a návštěvníků města.
 • Dluhová problematika.
 • Terciární prevence (recidivisti, riziková mládež, cizinci, propuštění z výkonu trestu).

Forma a výše podpory:

 • Žadatel může podat Žádost o poskytnutí dotace v maximální výši 100 % celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však do výše 50 000 Kč.
 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu tohoto programu na rok 2020 je 250 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace bude poskytnuta pouze příjemci, který nemá vůči městu finanční závazky po lhůtě splatnosti. Žádné nedoplatky na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Město je oprávněno pozastavit čerpání dotace do doby vyrovnání těchto závazků.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>