Přeskočit na obsah

Program primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2022 v hl. m. Praze

Dotace na podporu předcházení výskytu a minimalizace jevů spojených s rizikovým chováním a jeho důsledky. V některých případech oddálení výskytu rizikového chování do co nejpozdějšího věku žáků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 10. 2021 do 4. 11. 2021.

Příjemci podpory:

 • Škola nebo školské zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které má sídlo na území HMP.
 • a) právnická osoba podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. spolek, nadace či nadační fond a ústav, b) školské poradenské zařízení c) obecně prospěšná společnost podle Občanského zákoníku.
 • U Opatření I/3. musí mít Žadatel akreditaci DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků), u Opatření IV. musí mít Žadatel certifikaci odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování nebo z důvodu pozastaveného certifikačního řízení vyjádření Centra sociálních služeb Praha (oddělení Pražské centrum primární prevence).
 • Školské poradenské zařízení, školské zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školské zařízení pro preventivně výchovnou péči zřízené podle školského zákona.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program č. I: Vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení.
 • Program č. II: Program všeobecné a selektivní primární prevence rizikového chování realizované ve školách.
 • Program č. III: Program všeobecné, selektivní a indikované primární prevence pro školská zařízení.
 • Program č. IV: Program všeobecné, selektivní a indikované primární prevence ve školách realizované Žadatelem, s výjimkou škol, s certifikací odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2022. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 15 milionů Kč, z toho se předpokládá 9 mil. Kč na Opatření I., II. a III. a 6 mil. Kč na Opatření IV.
 • HMP poskytuje Dotaci maximálně do výše 100 % způsobilých nákladů (výdajů) v rámci Žádosti a níže stanovuje maximální výši Dotace HMP v rámci Žádosti v konkrétním Opatření. Lektorné v rámci všech Opatření zahrnuje přípravu, realizaci a vyhodnocení preventivního programu. Na 2 hodiny realizace může připadat maximálně 1 hodina přípravy a vyhodnocení.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou poskytnutí Dotace je, že Žadatel bude realizovat Účel ve prospěch HMP nebo pro osoby s trvalým pobytem v hlavním městě Praze.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru