Přeskočit na obsah

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji

Dotace na oddělený sběr a využití materiálově využitelných složek komunálního odpadu, oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a snižování produkce a podílu odstraňování směsného komunálního odpadu.

Příjem žádostí:

 • Žádost o finanční podporu je možné zpracovat a podat ve lhůtě od 2. 1. 2024 do 1. 3. 2024.

Příjemci podpory:

 • Obec v kraji.
 • Svazek obcí v kraji.
 • Právnická osoba zřízená dle zákona o obchodních korporacích, poskytující služby v oblasti nakládání s odpady, v níž má obec v kraji majetkovou účast alespoň 51 %.
 • Příspěvková organizace obce v kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul č. 1: Pořízení shromažďovacích či přepravních prostředků pro oddělený sběr či svoz a dopravu materiálově využitelných složek komunálního odpadu.
 • Dotační titul č. 2: Zřízení, vybavení, zlepšení dostupnosti či modernizace veřejných sběrných míst a překladišť pro oddělený sběr a soustřeďování materiálově využitelných složek komunálního odpadu.
 • Dotační titul č. 3: Pořízení dotřiďovacích linek a zařízení pro úpravu komunálního odpadu před jeho využitím.
 • Dotační titul č. 4: Zřízení či modernizace systémů komunitního kompostování a obecních kompostáren a/nebo jejich technického vybavení.
 • Dotační titul č. 5: Oddělený sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů.
 • Dotační titul č. 6: Podpora využití obecního kompostu.
 • Dotační titul č. 7: Modernizace svozových systémů pro směsný komunální odpad.
 • Dotační titul č. 8: Vybudování zařízení pro využití směsného komunálního odpadu a/nebo jeho složek.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků Programu: 13 700 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl dotace a maximální výše poskytované dotace: 
  • a. Maximální procentuální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu je 70 %. Konkrétní výše procentuálního podílu dotace bude stanovena rozhodnutím orgánu Ústeckého kraje o poskytnutí dotace.
  • b. Maximální výše poskytované dotace činí pro všechny oblasti podpory (čl. 3 Programu) 500 000 Kč v případě běžných výdajů, 200 000 EUR v případě investičních výdajů za podmínek vymezených v čl. 7 Programu.
  • Minimální výše poskytované dotace činí 30 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze poskytnout pouze na projekt, který je v souladu s Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2017 — 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru