Přeskočit na obsah

Program pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví

Město Rakovník pečuje o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a zdravotnictví a pro uspokojování potřeb svých občanů v těchto oblastech. Jde především o uspokojování potřeby sociálního bezpečí, zamezení sociální exkluze, nápomoc sociálně znevýhodněným občanům, seniorům, rodinám s dětmi a rozvoje a ochraně zdraví.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 20. 1. 2020 do 31. 1. 2020 do 12.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Dotace se poskytuje subjektům s příslušnou registrací k provozování sociálních služeb, registrovaným subjektům poskytující zdravotnické služby a dále pověřeným osobám.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Sekundární a terciální protidrogová prevence.
 • 2. Projekty zaměřené do sociálních služeb a do oblasti sociálně-právní ochrany dětí na místní a regionální úrovni poskytované zejména seniorům, osobám se zdravotním postižením, ohroženým sociálním vyloučením a ohroženým rodinám s dětmi (z hlediska forem a typů sociálních služeb se jedná o sociální služby v souladu s typologií uvedenou v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).
 • 3. Podpora projektů celoživotního vzdělávání, podpora vzdělávání pracovníků v sociálních službách.
 • 4. Projekty směřující ke zlepšení sociokulturního prostředí města (např. etnické menšiny, sociálně slabé rodiny, občané ohrožení sociální exkluzí).
 • 5. Programy zaměřené na zlepšení zdravotního stavu obyvatel města Rakovníka.
 • 6. Podpora činnosti Českého červeného kříže se sídlem na území města Rakovníka.
 • 7. Podpora bezplatných dárců krve.
 • 8. Programy se zaměřením na sociálně-právní ochranu dětí.
 • 9. Programy na podporu domácí zdravotní a hospicové péče.

Forma a výše podpory:

 • V roce 2020 byla do programu vyčleněna částka 210 000 Kč.
 • Maximální výše dotace pro jednoho žadatele v tomto programu se nestanovuje, její výše bude individuálně stanovena po zohlednění daných skutečností.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje žadateli na období kalendářního roku a musí být využita v rámci stanoveného období a pouze na účel, na který byl přidělen.
 • Z dotace příspěvku nelze hradit výdaje na pohoštění a dary, s výjimkou věcných cen v soutěžích, které jsou součástí akce nebo projektu. Z dotace je možné hradit celodenní stravu účastníků pobytových kursů a školení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru