Přeskočit na obsah

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu — Životní prostředí

Účelem dotace je rozvoj obcí a rozvoj jejich činností v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019–2024, s výhledem do 2030.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. dubna 2023 od 9:00 hodin do 3. května 2023 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • a) Obec na území Středočeského kraje do 2 000 obyvatel,
 • b) Dobrovolný svazek obcí – vzniklý v souladu s § 49 až § 53 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rovněž na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • A) Tematické zadání ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ v následujících oblastech podpory: 
  • a) Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo zemědělství) v rámci programu 129 400 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“ Podprogram 129 403 – Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I.
  • b) Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo zemědělství) v rámci programu 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“
   V rozsahu následujících výzev: 129 412–1 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů III a 129 413–1 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací III.
  • c) Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí pro období 2021- 2027 v rámci Specifického cíle „1.4 Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou“
   Téma: Odpadní vody a Pitná voda.
  • Dotace přispívají ke zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury na území Středočeského
   kraje a tím přispívají k celkovému rozvoji Středočeského kraje.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu v tomto Programu je 100 000 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je stanovena při splnění podmínek uvedených v odstavci 4 tohoto článku u Tematického zadání ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ na 5 000 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 15 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Jeden projekt dle tohoto Programu není možné podporovat z více programů 2023 Středočeského kraje pro poskytování dotací vyjma Středočeského Fondu obnovy venkova.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu — Životní prostředí”

 1. Josef Tass

  Dobrý den, obracím se na Vás ohledně informace o dotace na vybudování nového rybníku v Kraborovicích u Uhelné Příbrami. Chtěl bych vybudovat nový rybník nad stávajícími rybníky které vlastním, v Uhelné Příbrami čp. 96, na těchto parcelách, a jde mi o to, zda by šlo dosáhnout na nějakou dotaci vy vybudování tohoto projektu, jedná se o pozemky:

  parcelní číslo 1825/25, a 1835/29
  Parcelní číslo: 1835/25, 1835/29
  Obec: Uhelná Příbram [569640]
  Katastrální území: Uhelná Příbram [772763]
  Číslo LV: 559
  Výměra [m2]: 12785
  Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
  Mapový list: KMD
  Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
  Druh pozemku: lesní pozemek

  Díky za informaci a jsem s pozdravem Josef Tass

  608 34 34 66

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   tato výzva je určena pouze pro obce a dobrovolné svazky obcí. Na váš záměr by bylo možné využít Operační program životní prostředí. Aktuálně je vyhlášena výzva 28. výzva — Péče o významné části přírody a krajiny: https://opzp.cz/dotace/28-vyzva/.

   Další možností je využití národních zdrojů. MŽP – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
   — Podprogram č. 115 174 – Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu. V rámci programu slouží k financování opatření zaměřených na zpomalení odtoku srážkové vody z krajiny, zlepšení infiltrace do podzemní části a na omezení negativních dopadů zvýšeného výskytu extrémních klimatických jevů. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby, obecně prospěšné organizace, obce, kraje, občanská sdružení, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky. Žadatel musí mít právní vztah k pozemkům, na kterých bude realizovat konkrétní opatření. Žadatelem nemůže být zahraniční osoba. Dotace na opatření může dosáhnout až 100% uznatelných nákladů akce. U tohoto podprogramu je omezena limitem 1 mil. Kč.
   Podprogram podporuje následující opatření:
   — opatření přispívající ke zlepšování přirozených funkcí vodních toků, včetně obnovy jejich migrační prostupnosti,
   — obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova nebo rekonstrukce vodních nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny a podpory biodiverzity,
   — zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim.
   http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html

   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru