Přeskočit na obsah

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje — Projekty obcí

Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí Plzeňského kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány:
 • 1 Dotační titul PSOV PK 2022 — PROJEKTY OBCÍ —  od 31. 1. do 14. 2. 2022 do 15 hodin. 
 • 2 Dotační titul PSOV PK 2022 — ÚZEMNÍ PLÁNY — od 31. 1. do 7. 2. 2022 do 15 hodin.

Příjemci podpory:

 • 1 Dotační titul PSOV PK 2022 — PROJEKTY OBCÍ 
  • a) obec Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 2000 (včetně) — stav k 1. 1. 2022,
  • b) ostatní obce a města Plzeňského kraje, pokud bude dotovaná akce realizovaná v části obce do 500 obyvatel.
 • 2 Dotační titul PSOV PK 2022 — ÚZEMNÍ PLÁNY 
  • a) obec Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 2000 včetně (stav k 1. 1. 2022), která zároveň ještě nečerpala finanční prostředky na pořízení územního plánu z PSOV PK 2008 — 2021.
  • b) obec na území bývalého Vojenského újezdu Brdy bez ohledu na počet obyvatel: Míšov, Skořice, Štítov, Těně (dále také „brdské obce“).

Typy podporovaných projektů:

 •  1 Dotační titul PSOV PK 2021 — PROJEKTY OBCÍ 
  • a) Venkovská zástavba a občanská vybavenost.
  • b) Sakrální stavby, hřbitov.
  • c) Místní komunikace, účelové komunikace.
  • d) Chodníky.
  • e) Oprava povrchu cyklostezky — pouze neinvestiční akce.
  • f) Akce v oblasti vodního hospodářství.
  • g) Technická infrastruktura.
  • h) Veřejná prostranství.
  • i) Ekologické projekty.
 • 2 Dotační titul PSOV PK 2022 — ÚZEMNÍ PLÁNY 
  • a) zpracování územního plánu — zpracování návrhu územního plánu podle zákona č. 183/2006 Sb.,
  • b) zpracování vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
  • c) zpracování změny územního plánu pořízeného podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pokud byla změna územního plánu vyvolaná objektivními změnami v území v souvislosti se zrušením Vojenského újezdu Brdy, nikoliv výhradní potřebou fyzických nebo právnických osob — pouze pro žadatele podle bodu 1. b) „brdské obce“.

Forma a výše podpory:

 • 1 Dotační titul PSOV PK 2021 — PROJEKTY OBCÍ 
  • Dotace se poskytuje max. do výše 70 % celkových nákladů akce.
  • A. pro obce do 2 000 obyvatel včetně: ve výši 100 — 500 tis. Kč.
  • B. pro obce nad 2 000 obyvatel: ve výši 100 — 300 tis. Kč.
 • 2 Dotační titul PSOV PK 2022 — ÚZEMNÍ PLÁNY 
  • A. pro žadatele podle bodu 1. a) max. do výše 250 tis. Kč.
  • B. pro žadatele podle bodu 1. b) „brdské obce“ max. do výše 400 tis. Kč.
  • Dotace se poskytuje max. do výše 80 % celkových nákladů na zpracování.

Specifika a omezení:

 • Termín ukončení akce bude stanoven smlouvou o poskytnutí dotace, nejpozději však do 31. 10. 2023.
 • Oprávněný žadatel může podat v rámci jednoho dotačního titulu vždy pouze 1 žádost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru